Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: virt@-koulutus
Tekijä: Malinen ja Suomalainen, Sanna Irene ja Riitta Mari Anneli
Työn nimi: TILAA KUVALLE - kuvataiteen oppimiympäristö opetussuunnitelman perusteiden valossa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 243

Tiivistelmä:

Kuvataiteen uusien opetussuunnitelmaluonnosten silmäily 2003 kiinnitti huomiomme yhä monipuolisempaan ja teknistyvämpään kuvataideopetukseen. Tutkimme, millaisia kuvataideopetustilat kouluissa ovat suhteessa uusiin opetussuunnitelmaluonnoksiin. Tutkimusaineistomme koostui omien koulujemme lisäksi kahdesta itäsuomalaisesta ja kahdesta pääkaupunkiseudun koulusta. Dokumentoimme tilat ja haastattelut videoiden, minkä pohjalta kirjoitimme tilojen vahvuuksia, heikkouksia ja puutteitakin kuvailevia esseitä. Pohdimme tilojen toimivuutta uusien opetussuunnitelman perusteiden valossa keskinäisen dialogin avulla. Tutkimme, mitä kuvataiteen opettaja tarvitsee luokkaansa ja minkälaisissa tiloissa hänen olisi voitava tehdä työtään niin, että opetussuunnitelmien tavoitteet toteutuisivat. Pohdimme, minkälaiset asiat ovat käytännön sanelemia tosiasioita työskennellessä aikaisemman yläasteen ja/tai ala-asteen oppilaiden kanssa, ja millaisia uusia tarpeita tiedonsiirron nopeutuminen aiheuttaa ja miten se vaikuttaa opettajan asemaan kouluissa. Pyrimme luomaan kuvaa, millaista taiteellinen oppiminen on luonteeltaan ja mitä se vaatii fyysiseltä tilalta ja sen visuaalisilta, materiaalisilta ja henkisiltä ominaisuuksilta. Tulkitsimme kuvataideluokkatiloja opetussuunnitelmien, niiden taustalla olevien taidekasvatusnäkemysten sekä arkkitehtuurin ja ympäristöestetiikan teorioiden kautta. Yritimme löytää yleisiä edellytyksiä luokkatilojen ratkaisuille opetussuunnitelman toteutumiseksi ja sitä kautta muodostimme käsityksen luokkatilojen puutteista ja vahvuuksista Itä-Suomen perspektiivistä. Liitimme tekstin oheen pitkin matkaa otteita käymästämme dialogista konkretisoimaan teoreettisia ilmiöitä.

Haastatteluista kävi ilmi, kuinka oppiaineelle tarkoitettujen tilojen raamit eivät enää riitä laajentuneen oppiaineen sisältöjen opettamiseen. Oppiaineena kuvataiteen luonteen muuttuminen yhä enemmän yhteiskuntaa palvelevaksi media- ja kuvaviestintäkasvatukseksi vaikuttaa siihen, että oppiaineelle tulisi luoda edellytykset koulun sisällä palvella koko koulun tarpeita. Koska tiloilla on merkitystä ja tilat ohjaavat ajatteluamme, voisimme myös nähdä opetustilojen ja välineistön ajantasaistamisen kohottavan kuvataiteen arvoasemaa. Opetustilat tulisi saada nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaksi ja keskeiselle paikalle koulun sisällä, missä kuvataide pääsisi oikeuksiinsa toimimalla näkyvästi yhteistyössä muiden kanssa. Oppiaineen sisältöjen tavoitteiden toteutumista ei voi enää jättää yksinomaan opettajan harteille, vaan myös tilojen on tuettava opetusta. Opetussuunnitelmassa tavoitteena oleva demokratia ei tule toteutumaan, sillä muuttotappiokaupunkien ja kasvukeskusten sekä pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien välillä on hyvin suuri ero. Valtion on otettava vastuu siitä, että tilojen ajanmukaistaminen peruskoulussa tapahtuu tasapuolisesti koko Suomessa, eikä vastuuta näin voi enää jättää yksin kuntien huoleksi.

Kuvataiteen opetustilassa esteettisyys tulee ennen muuta huomioida valoissa, väreissä, sisätilojen ja kalusteiden kestävien ja laadukkaiden materiaalien valinnassa sekä tilojen muunneltavuudessa opetuksen erilaisiin tarpeisiin. Visuaalisten kohteiden laatuun panostamalla kuvataidetilan voi nähdä olennaisena osana yhteisöä, missä myös ympäristö toimii opettajana. Kuvataidetila voi siten muodostua, niin tekemisen kuin myös tilan kautta paikaksi, joka on merkityksellinen ja missä kulttuuri on läsnä mahdollisimman elävänä. Vahva tunnekokemus muuttaa asennoitumista, avaa silmät esteettiselle kokemukselle ja auttaa sitoutumaan ympäristöön.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: oppimisympäristö, kuvataiteen opetustila, opetussuunnitelma, yhtenäinen perusopetus, ympäristöestetiikka koulussa, tila ja konteksti, arkkitehtoninen tila , media- ja kuvaviestintä
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: