Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: virt@-programme
Tekijä: Mäkinen , Terhi Maarit
Työn nimi: Vanhat valokuvat taidekasvatuksessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 78

Tiivistelmä:

Tutkimuskohdettani, vanhoja valokuvia voi kutsua monella nimellä. Voi puhua eilisen valokuvista, antiikkisista valokuvista tai vaikka historiallisista valokuvista. Jätin tämän työssäni tarkoituksella rajaamattomaksi käsitteeksi ja päätin puhua vanhasta valokuvasta. Mielestäni valokuva taiteen osa-alueena oli kuvatulvan, mediakasvatuksen ja nykytutkimuksen johdosta ajankohtainen tutkimuksen kohde. Digitaalinen aikakautemme tulvii kuvaa ja halusin tuoda siihen rinnalle ja vertailun kohteeksi esteettiset asetelmalliset ja joskus myös humoristiset vanhat valokuvat. Tein opetuskokeilun, jossa selvitin minkälaisia visuaalisia tuotoksia tämän ajan nuoret tekevät kun lähtökohtana on vanhat valokuvat. Lisäksi tutkimuksestani muodostui oma opintomatka taidekasvatukseen.

Tutkimuksessani oli kaksi painopistettä, joista toinen liittyy vanhan valokuvan arvostamiseen ja toinen merkitykseen oppimisessa.

Lopputyöni rakenne tai ajatuspolku oli yhtä monitahoinen kuin valokuvatkin. Aluksi kävin läpi omaa kiinnostustani. Tutkin mitä kuvista näkyi sekä syvä- että pintatasolla. Lopputyöprosessini alkoi syksyllä 2002 kun tutkin toisten taidekasvattajien kiinnostusta ja ideoita vanhasta valokuvasta. Päätin lähteä hakemaan perusteluja valokuvien käytölle. Selvitin miten kuuluisat taiteilijat ovat käyttäneet kuvia teostensa idealähteinä. Taiteilijoiden joukosta nousi yksi ylitse muiden, Henri de Toulouse-Lautrec ja aloin muistella omaa näyttelykokemusta. Siitä syntyi idea julisteesta, jossa olisi käytetty vanhaa valokuvaa alkulähteenä. Aloin tutkia julistetaiteen syntyaikaa, joka oli alku myös modernismille ja samaa aikakautta kuin tuomani valokuvat. Aloitimme oppilaiden kanssa työmme tarkastelemalla japonismia ja pohdin että sitä kautta oppilaat osaisivat paremmin poiketa alkuideastaan, valitsemastaan valokuvasta. Seurasin tapausta Laurin koulusta, työprosessia, teoksia ja niiden vastaanottoa, jonka jälkeen teetin oppilaille kyselyn. Tulkitsin ja yritin ymmärtää heidän kiinnostuksen kohteita ja sulautua heidän elämismaailmaan. Mietin omaa tehtävänantoa, taiteellista oppimista ja erilaisia taidekasvatusnäkemyksiä. Päädyin luokittelemaan työmme postmodernismille ominaiseksi ja aloin tutkia erilaisia näkemyksiä postmodernismiin. Huomasin, että Jean Francois Lyotardin näkemyksen mukaan postmodernismi kuuluu modernismiin eivätkä ne välttämättä olekaan toisilleen vastakkaisia näkemyksiä. Postmodernismi on nykyistä modernia aikaa, jossa kulttuuri monimutkaistuu. Mielenkiintoista ja vapauttavaa hänen näkemyksessään oli, että hän pitää kulttuuria ikuisena työmaana, jossa kelpaa se mikä on elävää ja toimivaa käytännössä. Lopuksi kerroin omista näkemyksistäni, jotka muodostuivat tutkimusprosessin aikana

Tutkimuksen aineistona oli peruskoulun 8. luokan oppilaiden julistetyöt ja niistä teettämäni kyselyn vastaukset. Lisäksi käytin aineistona kahden oppilaan salolaisista arkistokuvista lähtöisin olevaa seinämaalausta ja omia teoksia.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Vanhat valokuvat, taidekasvatus, julistetaide, peruskoulun kuvataideopetus
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: