Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma; Virtu
Tekijä: Lampimäki, Tuula
Työn nimi: LUOVUUDEN PARTAALLA -opettaja reflektoi työtään
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 79

Tiivistelmä:

Lopputyössäni "Luovuuden partaalla" reflektoin omaa työtäni. Toimin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa luovat toiminnot / käden taitojen opettajana kouluttaen lähihoitajia. Sysäyksen oman työn tarkempaan tutkimukseen aiheutti organisaatiomuutos, joka yhdisti kaksi koulukulttuuria, ja synnytti ns. luovaa hierrettä. Uuden yhteisen opetussuunnitelman teko ja yhteistyö eivät uudessa yhdistyneessä koulussa lähtenetkään mutkattomasti käyntiin eli yhteistä kieltä ei heti löytynyt. Niin aloinkin pohtia, mitä se luovuus on ja mikä merkitys sillä on sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.

Olen ottanut selville, mitä tutkijat ovat kirjoittaneet luovuudesta; mitä on luovuus, luova yksilö, luova prosessi, luova produkti ja luovuutta edistävä ympäristö. Tuon esille omia ajatuksiani luovuudesta sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksen käden taitojen opetuksessa sekä kuvailen kehittelemiäni käden taidot -työtehtäviä ja niiden mahdollisuutta luovaan prosessointiin. Olen tehnyt myös opiskelijoilleni kyselyn ja lukenut heidän oppimispäiväkirjojaan poimien sieltä heidän luovuuskäsityksiään ja kokemuksiaan käden taitojen tehtävistä. Tämä tutkimusprosessi on ollut välttämätön inventaario omaan opettajan työhöni sosiaali- ja terveysalalla, sillä näiden tietojen avulla haluan myös kehittää edelleen omaa opetustyötäni, yhdistää sitä kiinteämmin tulevan lähihoitajan työkontekstiin ja perustella opiskelijoilleni tarkemmin ajatuksia luovuudesta ja sen merkitystä.

Luovuus on hyvin moninaista ja sitä on tutkittu monesta näkökulmasta ja eri tieteen alojen alla. Luova hierre organisaatiossa katsotaan rikkaudeksi; erilaiset työntekijät ja konfliktit työyhteisöissä turvaavat uusien ideoiden jatkuvan virran. Luovuuteen voi ohjata monella tapaa, ja luovuus on ennen muuta vaihtoehtojen etsimistä ja niiden olemassaolon näkemistä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on käden taitojen tavoitteena löytää väline, millä tukea ja ohjata lähihoitajien asiakkaiden voimavaroja ja elämää sekä kasvatus-, kuntoutus- ja hoitotyössä. Luovuus on parhaimmillaan iloista leikkiä, uusia oivalluksia ja onnistumisen elämyksiä. Opiskelijat ovat vapautuneet ja luokkien ryhmähenki on vahvistunut. Turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä on ollut mahdollista kokeilla ennakkoluulottomasti ja yllättää itsensä rohkeudellaan. Luottamus omiin kykyihin on lisääntynyt ja luova asenne vahvistunut. Luovuus elää vapaudessa, mutta hellästä pakosta ja väljistä raameista on hyötyä.Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: luovuus, vapaus, käden taidot, sosiaali- ja terveydenhuoltoala
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto ja Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -