Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus
Tekijä: Lähdesmäki, Olli
Työn nimi: Hetkiä etsimässä - välineenä valokuva suuntana taidekasvatus
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 62

Tiivistelmä:

Lopputyö on taiteellinen tutkimus, joka koostuu valokuvasalkusta ^ÔHetkiä etsimässä^Ô ja kirjallisesta osuudesta. Tutkimusmenetelmäni on oma taiteellinen työskentely, sen kuvaus ja tulkinta. Kuvaustyön toteutin Tiilikan kansallispuistossa vuosien 2002 -2004 aikana.
Kiinnostukseni ja tutkimukseni kohteena oli taiteellinen oppimisprosessi. Ottamalla teemaksi luonnon, tahdoin myös selkiyttää omaa identiteettiäni sekä yksilönä, taiteilijana että taidekasvattajana. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja olen käyttänyt siinä narratiivista lähestymistapaa, jonka perusteet ovat postmodernissa ajattelussa. Ihminen yksilönä tuottaa tai luo itseään kertomusten kautta. Olennaista tälle tutkimusotteelle ovat tutkittavan näkökulma ja hänen subjektiiviset kokemuksensa sekä niille annetut tulkinnat. Työssäni on myös toimintatutkimuksen ajatus. Tekemisen kautta tutkin itseäni ja omaa toimintaani valokuvaajana ja tutkimuksen kautta haluan kehittää omaa taiteellista tekemistäni.
Kuvasalkku ei ole prosessipäiväkirja, vaan valmis taiteellinen teos. Kuvien ja prosessin kuvauksen kautta tulkitsen omaa asemaani, osaamistani ja ajatteluni valokuvataiteesta. Tulkintojani peilasin taidekasvatukseen ja opettajan työhöni.
Tulkinta nojaa hermeneuttisen tekstintulkinnan määritelmään, se kuvaa parhaiten tutkimukseni tuloksia. Hermeneuttinen teosten analysointi pyrkii ymmärtämään ja selittämään tekemistäni ja johdattaa todentamaan muutoksen ajattelussani. Se on hyvin subjektiivinen näkökulma mutta niin on myös taiteellinen prosessi.
Viitekehyksenä olen käyttänyt hiljaisen tiedon käsitettä, joka mielestäni kuuluu olennaisesti taiteelliseen prosessiin.

Aineisto: Kuvasalkku, kirjallinen osuus
Asiasanat: taiteellinen prosessi, taidekasvatus, valokuva
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: