Osasto: Taidekasvatuksen osasto, TKO
Koulutusohjelma: Taidekasvatus/ TaM
Tekijä: Koivisto, Rauni
Työn nimi: Taiteidenvälisyyttä taidekasvatukseen, tarinallinen portfolio kuvataidekoulussa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 105

Tiivistelmä:

Tausta: Ensimmäinen työni pääteema on taiteidenvälisyys, jota pyrin ymmärtämään laajemmin eri yhteyksissään. Tutkimuksen tavoitteena oli kokeilla käytännössä, miten usean taidelajin yhdistely toimii kuvataidekoulun opetuksessa ja mitä tavoitteita sen avulla voi saavuttaa. Riihimäen kuvataidekoulussa toteutin myös toista lopputyöni pääteemaa, portfoliotyöskentelyn kehittelyä, jota sovelsin taiteidenvälisyyteen lähtöoletusteni pohjalta. Kuvataidekouluissa on tällä hetkellä ajankohtainen kysymys, miten portfoliotyöskentelyä voidaan kehittää osaksi taiteen opetusta.

Metodi: Kyseessä oli toimintatutkimus, joka keski koko vuoden ajan. Pyrin tarkastelemaan tuloksia hermeneuttisella ja tulkitsevalla tavalla. Yhdistin opetukseen musiikkia, sanataidetta ja kuvataiteen eri alueita toteuttaen taiteidenvälisyyttä toiminnallisesta näkökulmasta. Tulkitsin tuloksia niiden taidemuotojen kautta, joita liitin opetukseeni. Portfolion tavoitteena oli toimia merkitysten ja yhteyksien luomisessa eri tehtävissä myös sanataiteen avulla. Tavoittelin tarinallisuuden kautta eheyttä opetusvuoden aikana muuten irralliksi jääviin tehtäviin. Portfolion tarkoitus oli muodostua itsessään myös taiteelliseksi produktioksi.

Tulokset: Tutkimukseni esittää erään näkökulman siihen, mitä taiteidenvälisyys on ja miten sitä voidaan soveltaa taidekasvatukseen.
Toiminnallinen taiteiden yhdistely loi opetukseen tapahtumallisen luonteen. Eri tavoin mukana olleet taidemuodot mahdollistivat laajemman liikkuma-alan, aistikokemuksia, elämyksellisyyttä ja synnyttivät merkityksiä, tarinoita ja teoksia. Oppilaat harjaantuivat eri ilmaisumuodoissa, loivat konkreettisia teoksia, jotka niveltyivät kokonaisuudeksi ja linkittyivät portfolioon. Portfoliot muodostuivat kuvallis-sanallisiksi kertomuksiksi, joissa oli useitakin kerronnan tasoja sekä sanallisesti että kuvallisesti. Avatessani ja tulkitessani niiden sisältöjä sanataiteen näkökulmasta tavoitin kosketuskohtia intertekstuaalisuuteen. Tämän alueen jatkokehittely ja soveltaminen taiteen opetukseen on kiinnostavaa. Se avaa tulkintojen mahdollisuuksia, kontekstien ja merkitysten pohdintoja moneen suuntaan.

Aineisto: kirjallinen työ 87 s., liitesivuja 18 s.
Asiasanat: taiteidenvälisyys, taiteellinen oppiminen, sanataide, tarinallisuus, narratiivisuus, intertekstuaalisuus, eheyttäminen, opetussuunnitelma, portfolio, kuvataidekoulu
Säilytyspaikka: Aralis kirjasto, taidekasvatuksen osasto
Salassapitoaika päättyy: -