Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen muuntokoulutus
Tekijä: Kemppainen, Marjokaisa
Työn nimi: Valokuvausoppaan suunnittelu 10-13 -vuotiaalle
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 150

Tiivistelmä:

Tein lopputyönäni koeversion valokuvausoppaasta, joka on tarkoitettu 10-13-vuotiaalle aloittelevalle valokuvaajalle kotikäyttöön. Koeversion taustalla on aikaisemman seminaarityöni kyselyt, teoria tutkivasta oppimisesta ja omat näkemykseni siitä, millainen valokuvausopas voisi olla. Teoriaosuudessa keskityin selvittämään, mitä ajatuksia ja näkemyksiä oppaan syntymisen taustalta löytyy. Arvioin siinä myös oppaan tehtäviä ja ulkoasua ja sitä, mitä muutoksia siihen mahdollisesti tarvittaisiin, jotta sitä voisi levittää laajemmalti. Varsinaista koekäyttöä ei järjestetty lopputyön aikana, mutta tutustuin oppaaseen muutaman kohderyhmään kuuluvan lapsen/nuoren kanssa, jotka toimivat arvioijina.

Tekemäni opas on koekappale eikä valmis painettavaksi ja levitettäväksi. Siinä on kohtia, joiden uskon toimivan sellaisenaan, mutta myös paljon sellaista, joka vaatii edelleen työstämistä. Opasta on myös testattava todellisissa olosuhteissa, jotta nähdään mikä toimii ja mikä ei. Kielioppi vaatii tarkistusta, kuten oppaaseen otettava sisältö. Myös ulkoasua täytyy miettiä, laitetaanko se kokonaan uusiksi.

Valokuvausoppaan tekoprosessi on kuitenkin osoittanut, että tällaiselle kirjalle olisi tarvetta ja se tulisi saattaa valmiiksi asti.

Aineisto: Kirjallinen raportti sekä koekappale oppaasta
Asiasanat: Valokuvaus
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto/Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -