Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Kaartinen, Pirjo
Työn nimi: PARA MI CUBA - vallankumous työhuoneella, järjestetty taidekokemus emansipatorisen oppimisen välineenä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 52

Tiivistelmä:

Taiteellisessa lopputyössäni tutkin itselle järjestetyn taidekokemuksen merkitystä. Lopputyöni koostui taiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen osa jakautui maalaamiseen kuubalaista musiikkia kuunnellen ja näyttelyyn (10 taulua), jonka pidin Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa 7.-29.2.2004. Kirjallisessa osassa prosessoin tapahtumaa ja sen merkitystä maalaamiseeni, itseeni ja taidekasvattajuuteeni. Tutkimukseni kulkee fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaan hermeneuttisen oppimisen kehän kautta.
Tutkimuskysymykseni ovat:
- onko mahdollista järjestää itselle merkityksellinen taidekokemus?
- miten kuubalainen musiikki vaikutti itseeni, taidekasvattajuuteeni ja maalaamiseeni?
- miksi pidän kuubalaisesta musiikista ja miksi valitsin sen "pakkokuuntelemis"-musiikiksi?

Kuuntelin maalatessani kuubalaisen Estrellas de Areito- orkesterin descarga-son -musiikkia (Egrem, Havanna 1979). Descarga- eli jammailulevyt on tehty improvisoiden ja intuitiivisesti. Samalla tavoin minä maalasin. "Maalasin kuin lapsi" ja annoin musiikin ohjata työskentelyäni. Pidin työskennellessäni työpäiväkirjaa, johon kirjasin maalaamiseni yhteydessä ilmeneviä tuntoja, ajatuksia, mielenliikkeitä jne. Prosessoidessani työpäiväkirja toimi muistini tukena kokemuksiani tutkaillessani ja pohtiessani.

Tutkimukseni avulla selvisi, että itselle on mahdollista järjestää merkityksellinen taidekokemus. Koin kuubalaisen musiikin vaikutuksen vallankumksellisena tapahtumana. Löysin kuubalaisen musiikin ja tanssin välityksellä syitä, miksi en ole koskaan kokenut itseäni liikunnallisena, tanssivana naisena. Miksi en ole omaa ruumistani ja lihallisuuttani tuntenut omakseni. Muistoista nousi esille vaikeita ja nöyryyttäviä koulukokemuksia ja opettajia,jotka ovat "latistaneet" liikunnallisuuteni.
Taidekasvattajuuteeni tutkimukseni vaikutti vahvistavasti: en halua olla "lapsilla tietä tasaiseksi tekevä" opettaja, vaan minulla on velvollisuus antaa lapselle työkaluja itsen ymmärtämiseen ja itsetunnon vahvistamiseen ja rohkeuteen. Maalaamiseeni kuubalainen musiikki vaikutti rentouttavasti ja innostavasti. Työt ovat abstrakteja fragmentteja etenevästä ja vaihtuvasta musiikista.
Kuubalaisesta musiikista pidän, koska siitä välittyy aito rakkaus itseä kohtaan, lihallisuuden ja eroottsuuden hyväksyminen. Son-musiikista välittyy elämänmyönteisyys, toisten huomioonottaminen yhteisöllisyys sekä en kaikkea ihmisten ja elämän rakastaminen.

Aineisto: Kirjallinen raportti, maalausnäyttely
Asiasanat: emansipatorinen oppiminen, uudistava oppiminen, Kuuba, musiikki,tanssi,descarga, jammailu, merkityksellinen taidekokemus,improvisaatio
Säilytyspaikka: Taidekasvatuksen osasto, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: