Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Hokkanen, Jaana
Työn nimi: Ilmaan puetut - Alastomuus kuvataiteen kontekstissa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 86

Tiivistelmä:

Taiteellinen lopputyöni on kaksiosainen. Ensimmäinen osa käsittää näyttelyn "Yhteinen yksintanssi", jonka pidin opiskeluystäväni Jaana Siilasvuon kanssa Taideteollisen korkeakoulun Galleria Atskissa 26.1. - 6.2.2004. Lopputyöni taiteellinen osuus koostuu 13 öljyvärimaalauksesta, luonnoksista ja tussipiirroksista.
Toinen osa on kirjallinen raportti Ilmaan puetut "Alastomuus kuvataiteen kontekstissa". Kirjallisessa osassa kuvaan taiteellista prosessiani ja pohdin, mitä alastomuuden kautta kuvataiteessa ilmaistaan ja miten alastomuus esiintyy kuvataiteen kontekstissa. Tutkimusaiheen valinta johtuu omasta mielenkiinnostani ihmisten alastomuuskäsityksiä kohtaan. Historiallisessa valossa alastomuus ei ole harvinainen eikä myöskään moderni aihe, mutta alastomuuden tekee moderniksi aina uudenlainen konteksti.
Alastomuuden kuvaamiseen liittyy monia intohimoja ja paljon tunnelatausta. Alastomuuteen yhdis-tyy myös ihmisen arvomaailma ja yhteisön normeihin liittyviä moraalikäsityksiä. Alastomuus on ihmisen perusolemus, mutta alastomuuden luonnollisuus ei ole itsestäänselvyys.
Esittelen työssäni alastomuuden taidehistoriallista kontekstia, alastomuuteen liittyvää symboliikkaa, alastomuutta yhteiskunnallisena ilmiönä ja omia lähtökohtiani alastomuuden käsittelyyn. Tutkimukseni pe-rustuu dialogiin mallieni kanssa ja dialogin pohjalta syntyneisiin maalauksiin. Olen lähestynyt tutkimusky-symystäni hermeneuttisen tutkimusperinteen näkökulmasta.

Aineisto: Näyttely: 13 öljyvärimaalausta, luonnoksia ja tussipiirroksia, kirjallinen osuus
Asiasanat: alastomuus, alastonmalli, seksuaalisuus, dialogi, hermeneuttinen spiraali
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: