Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Heikkinen, Minna
Työn nimi: Varmaa hapuilua. Peruskoulun kuvataideopettaja oppiaineensa ja opetussuunnitelman tulkitsijana.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 135

Tiivistelmä:

Tutkimus selvittää erilaisia kuvataideopetuksen paradigmoja ja ymmärtämisen tapoja, sekä niiden ilmenemistä kuvataideopettajien ajattelussa ja oppiaineen opetussuunnitelmissa. Pääintressi on, miten kuvataideopettajat tulkitsevat ainettaan ja sen opetussuunnitelmia. Erilaisista opetussuunnitelmista ja tulkinnoista muodostuu taidekasvatuksen malleja, joille nähdään löytyvän erilaisia syntylähteitä opettajien maailmankuvasta, kokemuksista ja historiasta esimerkiksi opettajankoulutuksen kautta, sosiaalisista suhteista ja ammattikeskustelusta, sekä erilaista teorioista ja alan auktoriteeteista.

Kysyn lopputyössäni, millainen on (ollut) kuvataiteen opetussuunnitelma. Selvitän myös, miten opettajat tulkitsevat kuvataidetta ja sen opetussuunnitelmia. Kolmas tutkimuskysymykseni on, miten kuvataiteen paradigmat näkyvät kuvataideopettajien käsityksissä. Lisäksi selvitän, miten opettajien käsitykset aineemme olemuksesta vaihtelevat ja millaisia kuvataideopetuksen tapoja käsityksistä muodostuu.

Opetussuunnitelman perusteiden käyttöaste kouluissa on ollut heikko jo vuosikymmeniä, vaikka se voisi olla työväline koulun ja opetuksen parantamisessa, opetustyön perusteiden etsimisessä ja koko kouluorganisaation tutkimisessa. Opetussuunnitelman perusteet ovat kuitenkin vain yhdenlaisia totuuksia peruskoulun kuvataiteen luonteen määrittelemiseksi. Niiden nykyinen normiluonne asettaa kuvataideopettajille paineita tuottaa valmiiksi ajateltua opetusta. Opetussuunnitelmien ohjaavuudessa on menty eri vuosikymmeninä aaltoliikettä: milloin ohjeet ovat tiukka normi, milloin taas ehdottava suunta tai tuki koulukohtaiselle opetussuunnitelmalle. Ideaaliksi hahmotellaan pohtiva kuvataideopetus ja kuvataideopettaja. Paradigmoja käsittelevän opetuksen mahdollistamisessa taiteilijakasvatuksen sijaan, on erityisesti opettajankoulutuksella suuri vastuu. Kuvataide-oppiaineen teknisen intressin nähdään muodostavan liian yksipuolisen kuvan taiteesta ja kasvatuksesta. Kuvataidekasvatukselle etsitäänkin elämäntaitojen- ja tietojen tutkiskelun tehtävää.

Aineisto: Opetussuunnitelman perusteet ja tukikirjallisuus (1970, 1985, 1994 ja 2004), opetussuunnitelmatutkimus, kuvataideopettajien haastattelut, seminaaritutkielmani ja muu alan tutkimus.
Asiasanat: peruskoulu, kuvataiteen/ kuvaamataidon opetussuunnitelma, opetussuunnitelman perusteet, paradigma, diskurssi, eklektinen, postmoderni, kuvataideopettajakoulutus, sosiaalinen konstruktionismi.
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto ja taidekasvatuksen osasto
Salassapitoaika päättyy: -