Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: TaM
Tekijä: Hara, Tuula
Työn nimi: Oppijana omassa työssä - tietoisesti läsnä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 96

Tiivistelmä:

Oppijana omassa työssä tietoisesti läsnä on käytännön läheinen kuvaus opetussuunnitelmatyön jatkuvuudesta. Toteutan lopputyöni käytännön osan toisen asteen ammatillisen kuvallisen ilmaisun koulutusohjelman käytännön opetustyössä. Tavoitteenani opetussuunnitelmatyössä on muodostaa kuvallisen ilmaisun koulutusohjelman yhteisiä ammatillisia aineita kokoava ja käytännön opetustoimintoja ja opetettavia sisältöjä valottava malli itselleni. Tutkimukseni on ensimmäinen vaihe tässä koulutusohjelmaa kehittävässä pyrkimyksessäni. Muodostamaani mallia voin jatkossa hyödyntää koulutusohjelman kehittämistyössä laajemminkin.Tutkimuskysymykseni käsittelevät valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden yhteisten ammatillisten opintojen osan, visuaalisen osaamisen (15 ov) opintokokonaisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttumista sekä siirtovaikutusta (transfer). Tapaustutkimuksena toteuttamani toimintatutkimuksen tulokset valottavat minulle opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttumista yhden opiskelijan näkökulmasta. Tiedon, jota tulkitsen ja pyrin ymmärtämään opiskelijan työskentelyprosessiin liittyvien ohjauskeskustelujen, valmiiden teosten, opiskelijan kirjallisten tuotoksien sekä jaksopalautteiden avulla siirrän opetussuunnitelmatyön uudelleen arvioinnin ja kehittämisen hermeneuttisen spiraalin aineksiksi. Aloitan lopputyöni opetussuunnitelmatyön taustalla vaikuttavien tekijöiden selventämisellä ja etenen visuaalisen osaamisen opintokokonaisuuden tuottaman oletetun osaamisen tason selvittämiseen. Siirtovaikutusta (transfer) tarkastelen opiskelijan kahden opintojakson suoritusten avulla.Keräsin tutkimusaineistoa puolentoista vuoden ajan kahden ryhmän työskentelyä seuraamalla. Valitsin tutkimukseeni satunnaisesti yhden opiskelijan, koska halusin keskittyä lopputyössäni yhteen tapaukseen ja saada näin laadullista tietoa. Perusteena opiskelijan valintaan oli, että opiskelijalta täytyi löytyä koko tutkimusaineisto.Tutkimuksessani tarkkailemani opiskelija osoittautui motivoituneeksi ja opiskeluunsa orientoituneesi opiskelijaksi. Päätelmiä opiskelijan motivaatiosta tein lähtötasokyselyllä sekä seuraamalla hänen toimintaansa opintojaksojen aikana. Hänen oppimistuloksensa olivat kiitettäviä ja siirtovaikutus (transfer) oli selkeästi todettavissa sekä ajatuksellisella että kuvallisella ilmaisun tasollaan. Tulokset oppimisesta, ja siirtovaikutuksista sain seuraamalla opiskelijan toimintaa jaksojen aikana sekä valmiiden teosten, jaksopalautteiden ja kirjallisten tutkimusaineistojen avulla.Koulutusohjelman kehittämisen tarpeiksi nousivat valokuvauksen sisällön laajentaminen tai sisällön uudelleen järjestäminen niin, että sisällöt tukisivat koulutusohjelman muiden yhteisten ammatillisten aineiden tarpeita, sekä opintokokonaisuuksien välisen yhteistyön kehittäminen.

Aineisto: kirjallinen tutkielma, cd-rom
Asiasanat: siirtovaikutus (transfer), ammatillinen toisen asteen koulutus
Säilytyspaikka: kirjasto
Salassapitoaika päättyy: