Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: TaM, Kuvataideopetus
Tekijä: Häkkä, Arja
Työn nimi: 'Tilan syleilyssä' - Snoezelen Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 76+9

Tiivistelmä:

Tärkeimpänä sisältönä pedagogisessa toimintatutkimuksessani, "Tilan syleilyssä" - Snoezelen Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, on ympäristöä ja aisteja monipuolisesti hoito- ja kasvatustyössä soveltavan Snoezelen-menetelmän teoriaan perehtyminen, Snoezelen-aistihuoneen rakentaminen lähihoitajaopiskelijoiden kanssa Terve-Sos-messuille ja oppilaitokseen sekä didaktisen aineiston kehittäminen tutkimuksen pohjalta.

Lopputyöni nojautuu Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen lähihoitajakoulutuksen viitekehykseen. Siitä ympäristöstä nousee myös ihmis- ja oppimiskäsitys, johon integroituu oma taidekäsitykseni. Ympäristön ja aistien merkitys sosiaali- ja terveysalalla ja sen koulutuksessa luo perustaa moniaistisen ympäristön ja tutkimustehtävän tarpeellisuudelle. Tutkimuksessa määrittelen moniaistiseen ympäristöön liittyviä käsitteitä ja luon katsauksen sen käytäntöihin. Teoreettinen osuus rakentuu kirjallisuuden ja erilaisten käytännön toteutusten seuraamisen avulla.

Toimintatutkimuksen sisältö muodostui toiminnan edetessä. Teemahaastattelun avulla analysoin Snoezelen-menetelmän kehittymistä menetelmän oppimisessa, "syleilevän tilan" rakentamisessa ja multisensorisen aistiympäristön soveltamisessa opetukseen. Tämän didaktisen kokeilun kautta tuloksena on Snoezelen-opetussuunnitelma, jossa tilaa pyritään varioimaan eri oppimistavoitteista käsin.Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: sosiaali- ja terveysala- oppiminen, taidekasvatus - ympäristö, aistiminen - Snoezelen-menetelmä - pedagogisen toiminnan soveltaminen
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: