Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus
Tekijä: Hakala, Vesa
Työn nimi: "Meidän asema" - koulun ja kylän kohdatessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 98

Tiivistelmä:

Tutkimusraportti on Lievestuoreen yläkoulun ja lukion kehittämistutkimus. Se on sovellettu toimintatutkimus, joka pyrkii osallistumaan omalla näkökulmallaan kyläsuunnitteluun (Lievestuoreen kyläsuunnitelma 2004-2010). Tutkimuskysymyksenä oli: Miten koulu ja kylä voivat kohdata?

Kehittämistutkimuksessa käsitettiin postmoderni merkitysyhteydelliseksi muutosvoimaksi, joka ilmenee myöhäismodernin yhteisön taiteessa, kasvatuksessa ja tieteessä. Tärkeänä ongelmana on huomio koulusta vanhentunutta toimintakulttuuria toteuttavana laitoksena. Tämä koulun toimintatapa eristää sen myöhäismodernista lähiympäristöstään. Tutkimus pyrki löytämään viitekehyksen merkitysyhteydestä seikkoja, jotka taidekasvatuksen ja tieteen näkökulmasta voisivat toimia muutosvoimina uusiin toimintatapoihin, joilla koulu voisi tulla vuorovaikutukseen lähiympäristönsä kanssa. Pohdinta etsi siten johtoteeman mukaisesti vastauksia kysymykseen: Millä edellytyksillä ja miten koulussa ja kylässä (lähiössä) tulisi toimia, jotta kohtaaminen mahdollistuisi?

Tutkimus tapahtui ympäristö- ja yhteisökasvatusprojektin avulla, jossa käytettiin apuvälineenä internetissä toiminutta vuorovaikutteista Meidän asema - verkkolehteä. Pohdinnassa tarkasteltiin näytettä, rautatieasemalla pidettyä tapahtumaa, joka sisälsi performanssin, oppilaiden paikkaan suunnittelemaa kuvataidetta ja kaksi puhetta. Asematapahtuman ilmiöt jaettiin neljään osaan, jotka ilmensivät neljällä tasolla tapahtunutta toimintaa, jossa koulu ja kylä joutuivat vuorovaikutukseen keskenään. Tältä pohjalta analyysi löysi neljän teesin universaalin ohjelman, joka vastaa ensimmäiseksi esitettyyn johtavaan kysymykseen. Kehittämistutkimuksen neljän teesin yleisohjelmassa jokainen teesi sisältää koulukohtaisen tarkennetun kehittämistaulukon, joka koskee tutkimuksen näytteessä olleita toimijoita. Taulukot pyrkivät siten vastaamaan toiseksi esitettyyn tapauskohtaiseen johtoteeman edellyttämään kysymykseen.

Tulokset asetetaan koulun ja myöhemmin Lievestuoreen kyläparlamentin arvioitaviksi puheenvuorona siitä, mitä koulu voi tehdä kylän kulttuurielämän hyväksi. Tutkimus pyrkii myös tarjoamaan alustan uusille projekteille ja pohdinnoille. Kehittämistutkimus itsessään on ideologiansa mukaan prosessi, jonka tulokset ovat lähtökohtia tutkimussuunnitelmille ja uusille kysymyksenasetteluille. Teesit ja taulukot voidaan asettaa koetteille ja siten paranneltaviksi. Tutkimuksen lähtökohtana on avoimuus, aktiiviseen vuoropuheluun pyrkiminen ja kumppanuus. Sen tavoitteena on olla osa kylätutkimusta, jota raportissa kutsutaan "yhteisötieteeksi". Yhteistoiminnallinen ja yhteisökohtainen reflektoiva pohdinta voi raportin mukaan olla parasta paikan merkityksiä ymmärtävää kylätutkimusta. Tutkimus pyrkii siten myös kannustamaan yhteisöllisiä toimijoita liittoutumaan mielekkäällä tavalla ja pohtimaan toimintaansa oman kylän parhaaksi.Aineisto: Nidottu raportti jossa liitteenä kaksi CD ROM tallennetta
Asiasanat: Postmoderni taidekasvatus, yhteistoiminnallinen oppiminen, ympäristö- ja yhteisökasvatus
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: