Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: TAM, täydennyskoulutus
Tekijä: Haapala, Maire
Työn nimi: Opettaja - opetustaiteilija, Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 60

Tiivistelmä:

Steinerkoulu on yleissivistävä 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jonka kaikessa opetuksessa taide on pyritty punomaan opetettaviin ainekokonaisuuksiin siten, että jokainen tunti, päivä ja jakso muodostavat tietyn taiteellisen yhtenäisyyden. Taiteellinen tekeminen tukee opetuksen synnyttämien laadullisesti tosien mielikuvien luomista. Steinerpedagogisen kasvatusnäkemyksen mukaan taiteella tuetaan kunkin ihmiskuvan mukaisen kehityskauden omaa kasvua.

Tutkimuksessani pyrin omien opettajakokemusteni, havaintojeni ja laadullisten tutkimusmenetelmien avulla nostamaan näkyväksi opetukseen integroituneen taiteen ja pohtia, millaisilla mielikuvilla olen oppimista tukenut.
Tutkimukseni taustalla teoriana on steinerpedagoginen ihmiskuva, jota pitkin matkaa reflektoin, kun tarkastelen omaa opettajuuttani taidepedagogisessa prosessissa tutkimustehtäviä vasten. Tutkimustehtäväni ovat syntyneet arjessa, käytännön kokemuksissa heränneestä pohdinnasta, jossa tärkeäksi nousi taiteen vaikutus sosiaaliseen kasvuun.
Olen valinnut 7 opetustilannetta perusopetusvaiheesta avattavaksi muistelututkimuksen keinoin niin, että taiteen voisi nähdä sinä itsenään. Havainnoimisen tueksi haastattelin maailmalla olevia ja nykyisiä omia oppilaitani. Tavoitin heistä 36. Heidän ikänsä vaihteli 17 vuodesta 35:een. Kaikki vastasivat samoihin kysymyksiin mielikuvista ja taiteen avulla muistamisesta. Tutkimuksen kannalta tärkeää oli, miten oppilaat kokivat taiteen integraation perusopetuksessa, vai huomasivatko mitään erikoista. Jos huomasivat, niin millä mielellä ottivat sen vastaan.

Oppilaiden haastatteluvastaukset tukivat havaintojani integroituneen taiteen mahdollisuksista olla luomassa objektiivisten tunteiden sävyttämää, oppimiselle otollista,taiteellista tilaa. Aineistostani nousi erityisen voimakkaasti merkityksiä taiteelle sosiaalisen kasvun tukijana.

Tutkimukseni lisäsi ymmärrystäni steinerpedagogisen taidekasvatuksen tarkoituksista ja liitti minut ajatuksineni yhteiskunnassa käytävään taidekasvatuskeskusteluun.

Aineisto: Päiväkirjat, oppilastyöt,haastatteluvastaukset
Asiasanat: steinerpedagogia,ihmiskuva, mielikuva, integraatio
Säilytyspaikka: TaiK/kirjasto
Salassapitoaika päättyy: