Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Alamikkelä, Pirjo
Työn nimi: Kuvataidekasvatuksen käytäntöjä peruskoulun alaluokilla Ekspressiivistä ilmaisua vai kaavoihin kangistunutta suoritusta
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 57

Tiivistelmä:

Lopputyöni on etnografinen tutkimus peruskoulun ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla annetun kuvallisen taidekasvatuksen käytännöistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimukseni lähtökohdat ovat syntyneet ihmetyksestä, miksi etenkin peruskoulujen alaluokkien käytävien seiniä ja ikkunoita koristavat samanlaiset, samoilla kaavoilla piirretyt ja leikatut työt. Miksi vielä 2000-luvulla käytetään tehtäviä, jotka määrittelevät valmiiksi niiden kuvalliset ratkaisut?

Käytäntöjen havainnointi tapahtui kahdessa peruskoulussa. Tutkin, millainen on kuvataidetta opettavan opettajan oma koulutustausta ja miten se vaikuttaa aihevalintoihin. Toteutuvatko peruskoulun opetussuunnitelmassa asetetut elämykselliset ja kokemukselliset lähtökohdat opetuksen käytänteissä. Havainnoimieni kuvataidetuntien tarkastelussa käytän apuna Arthur D. Eflandin neljän taidekasvatusmallin jaottelua, ottaen soveltavia osia yksilökeskeisen mallin taidekasvatuksesta sekä behavioristisen mallin taidekasvatuksesta.

Havainnoidessani yksilökeskeisen ja behavioristisen taidekasvatusmallin mukaisia piirteitä käytännössä yksilökeskeisen mukaisia sisäisen prosessin tuottamia tehtävänantoja oli kolme ja kaksi tehtävänantoa, joissa oli molempien suuntauksien piirteitä. Behavioristisen suuntauksen mukaista jäljittelyprosessin avulla tapahtuvaa opetusta oli kuudessa tapauksessa yhdestätoista.

Vaikka tutkimusotanta on pieni, ovat valitsemani koulut samantyyppisiä ja vertailukelpoisia. Tutkimukseni perusteella voi olettaa, että kuvataidetta opettavan opettajan omalla koulutustaustalla on ratkaiseva merkitys aihevalinnoissa ja siinä, minkälaisia tehtäviä hän käyttää.

Työni merkityksen näen peruskoulun kuvataideopetuksen ja sen ohjauksen tärkeydessä. Samalla se on yksi puheenvuoro kuvallisen taidekasvatuksen keskustelussa taito- ja taideaineiden merkityksestä opettajan koulutusohjelmassa ja peruskoulun opetussuunnitelmassa.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: peruskoulun kuvataideopetuksen käytännöt, kuvallinen taidekasvatus, kuvataideopetus
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: