Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopettajan koulutusohjelma
Tekijä: Aholainen, Liisa
Työn nimi: Tietoa, tunteita ja tavaraa. Muotoilukasvatusta aikuisille.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 58

Tiivistelmä:

Millaista voisi olla aikuisten muotoilukasvatus? Lopputyössä etsitään muotoilukasvatuksen opetussisältöjä ja pohditaan aikuisten yleissivistävän muotoilukasvatuksen tavoitteita.
Työ jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kartoitetaan mahdollista opetusaineistoa soveltaen muotoilun ammattitietämystä taidekasvatuksen käyttöön. Jälkimmäinen osa sisältää opetuskokeilun ja sen raportoinnin: aikuisten muotoilutyöpajan Designmuseossa syksyllä 2004. Työpajakokeilussa lopputyön alkuosan teoriaa sovelletaan käytäntöön ja etsitään mielekkäitä tapoja käsitellä aihetta aikuisryhmän kanssa.
Työn lähtökohtana on tekijän kiinnostus muotoilukasvatukseen sekä halu soveltaa Teollisen muotoilun sivuaineopintojen kautta saatua tietoa taidekasvattajan ammatissa. Tavoitteena on muotoilijan ja taidepedagogin näkökulmien yhdistäminen. Kyseessä on laadullinen tutkimus, eikä yleisen aikuisten muotoilukasvatuksen opetussuunnitelman laatiminen.
Erilaisia mahdollisuuksia käsitellä muotoilun maailmaa taidekasvatuksessa on haettu muotoilun ammattikirjallisuutta lähdeaineistona käyttäen. Kirjallista muotoilun lähdeaineistoa on pohdittu aikuisten oppimisesta ja opetuksesta esitetyn teorian, sekä tekijän aiempien opetuskokemusten kautta. Aikuisten muotoiluopetuksen sisällöiksi löytyi tuotesuunnitteluun liittyvän teorian lisäksi mm. muotoilijoiden käyttämiä piirustus- ja mallinrakennustekniikoita, ideointimenetelmiä sekä esineiden viestijärjestelmiin liittyviä aiheita. Mahdollisia lähestymisnäkökulmia löytyi useita.
Opetuskokeilu, muovityöpaja Kitschiä ja kulttiesineitä, on yksi käytännön esimerkki opetustapahtumasta, jossa muotoilu ja taidekasvatuksessa paljon käytetty oppimisympäristö, työpaja, yhdistyvät. Työpajakokeilu osoittaa, että muotoilun opetussisällöistä on mahdollista kehittää mielekkäitä opetuskokonaisuuksia yleissivistävään aikuiskasvatukseen. Työpajan toteutuksella on myös henkilökohtaisia, opettajan identiteettiin liittyviä merkityksiä tekijälle. Sekä lopputyön alkuosassa että opetuskokeilussa opettaja etsii omaa muotoilukasvatusnäkemystään.

Aineisto: muotoilualan kirjallisuus, aikuiskasvatuskirjallisuus, työpajakokeilun tulokset, kokemukset aiemmista opetustilanteista
Asiasanat: muotoilukasvatus, aikuiskasvatus, museopedagogiikka, esineympäristö
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: