Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus
Tekijä: Aaltonen, Marko Mika Arvid
Työn nimi: Prosessi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 96

Tiivistelmä:

Tutkimuksessani pyrin selvittämään kehittämäni luovan
ongelmanratkaisumallin toimivuutta opiskelijoiden oppimisprosessissa. Lisäksi tarkastelen visuaalisen tutkimisen merkitystä osana tämän prosessin käynnistymistä ja sen vaikutusta opiskelijoiden opintojakson aikana syntyneisiin teoksiin.

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä käytän luovaan ongelmaratkaisuun ja tutkivaan oppimiseen liittyvää oppimisen ja opetuksen teoriaa. Näiden teorioiden pohjalta olen rakentanut luovan ongelmanratkaisun mallin.

Tutkimukseeni liittyvän opetuskokeilun toteutin Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmassa valokuvatyöpaja opintojaksolla lukuvuonna 2001-2002. Opiskelijoiden oppimisprosessia ja siinä ilmenevää ongelmanratkaisun prosessin muodostumista ja toteutumista tarkastelen opetuskokeilun aikana keräämäni tutkimusaineiston avulla. Tutkimukseni on tulkintaa opiskeljoiden visuaalisiin päiväkirjoihin kokoamasta materiaalista ja tekemistäni havainnoista opiskelijoiden toimintatavoista ja oppimisprosesseista. Havaintojani opetus- ja ohjaustilanteissa kokosin omaan päiväkirjaani.

Tutkimukseni antoi minulle uusia tapoja lähestyä, tutkia ja kehittää opetustyötäni. Sen kautta saamani tiedon avulla olen voinut suunnitella opintojaksojani, niin että opiskeli-joiden oppimistulokset ovat parantuneet. Opetuskokeiluni pohjalta olen kehittää siinä kokeilemiani menetelmiä eteenpäin ja opetustilanteiden suunnittelussa olen huomioinut tutkimuksen aikana esiin nousseita kehittämistarpeita. Visuaalisesta päiväkirjasta ja visuaalisesta tutkimisesta on tullut opetukseeni merkittäviä oppimisvälineitä. Samoin luovan ongelmanratkaisun mukaista rakennetta hyödynnän suoraan opetustyössäni opintojaksojen ja oppimistehtävien suunnittelussa. Mahdollisuuksien mukaan pyrin raken-tamaan opintojaksoni niin, että niiden suunnittelun pohjana on joko kehittämäni luova ongelmanratkaisumalli tai Sappin ideoiden ja mielikuvien kehittelyn malli. Myös oppimistehtävät pyrin laatimaan niin, että niihin liittyisi visuaalista taustatutkimusta ja luovaa ongelmanratkaisua.


Aineisto: Kirjallinen tutkielma
Asiasanat: Luova ongelmanratkaisu, tutkiva oppiminen, visuaalinen päiväkirja, opetuskokeilu, oppimisprosessi
Säilytyspaikka: Taik kirjasto ja Tko kirjasto
Salassapitoaika päättyy: