Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataiteen opetus
Tekijä: Virtanen, Sanni Johanna
Työn nimi: Kaleidoskooppi -katse kuvataideopettajan todellisuuteen
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 84

Tiivistelmä:

Lopputyöni on taidekasvatustekstejä, filosofiaa ja arkipäivää yhdistelevä kirjaksi sidottu raportti. Pohdin siinä taidekasvatunäkemystäni. Työ sisältää myös kuvitusta.
Työ kiertää yhtä opettamaani tehtävää ja pureutuu siitä nouseviin kysymyksiin. Se jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kerron oman todellisuuskäsitykseni tukeutuen filosofiaan, semiotiikkaan ja joihinkin kaunokirjallisiin teksteihin. Toinen osa vie ajattelun taidekasvatuksen kentälle. Se jakautuu kahteen lukuun. Niistä ensimmäisessä pohdin tekemisen ja tuotoksen tärkeyttä osana taiteellista merkityksenantoprosessia ja toisessa ihmettelen jakamisen ja sosiaalisuuden roolia.
Työni lähenee toimintatutkimusta ja saa elementtejä sekä fenomenologisesta menetelmästä että diskurssianalyysistä.
Työtä tehdessäni merkitysten tuottaminen toimintana ja taiteellisen toiminnan ominaispiirteet tämän prosessin aikana selkenivät ja taidekasvatusnäkemykseni vahvistui.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: todellisuus, havainto, merkitys, taidekasvatusnäkemys, taiteellinen toiminta
Säilytyspaikka: 6.krs kirjasto
Salassapitoaika päättyy: