Osasto: Taidekavatus
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri/aik
Tekijä: vihavainen, jari petteri
Työn nimi: UUSIA MERKITYKSIÄ PÄÄKIRJOITUKSIIN. Diskurssianalyyttinen tutkielma kansalaisopiston opinto-ohjelmista
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 71

Tiivistelmä:

-Uusia merkityksiä pääkirjoituksiin. Diskurssianalyyttinen tutkielma kansalaisopiston opinto-ohjelmista.
Petteri Vihavainen
Taidekasvatuksen osasto. 24.3. 2003

Lopputyötiivistelmä
Tutkielmassani tutkin Eteläsuomalaisen rannikkokaupungin kansalaisopiston opinto-ohjelmien etusivuilta lukemieni pääkirjoitusten merkityksiä. Opistotyön arjessa, kuvataiteen tuntiopettajana, en ollut näihin, viimeisen kolmen lukuvuoden opinto-ohjelmaan liitettyihin kirjoituksiin, kiinnittänyt erityistä huomiota. Tarkasteltuani hieman syvemmin kirjoituksia, kiinnostuin omien tulkintojeni ja pääkirjoitusten totuuksina tarjoamistaan merkitysten eroista. Olinko lukenut kenties väärin, vaikkei teksteissä käyttöohjeita ollutkaan?
Keskityn tutkimuksessani näistä kolmesta kirjoituksesta uusimpaan, opiston rehtorin pääkirjoitukseen, jonka otsikkona on "Mitä uutta?" Otin tehtäväkseni otsikon mukaisesti - tutkia niitä uusia merkityksiä joita tulkinnoissani havaitsin rakentuvan yhä enemmän aikaisempaan, arkiseen lukutapaani verrattuna. Tällä kriittisellä lukemistavallani löysin näistä arkisista teksteistä uuden maailman, missä mihinkään ei ollut uskominen. Siinä, missä rehtori tekstissään tarjosi minulle määritelmän kansalaisopiston ja media eroista, ja johtokunnan puheenjohtaja ylisti tulevaisuudenkuvana sosiaalista ja perinteistä opiskelua parempana kuin virtuaalista ainesta "tynnyrissä istuvien" opiskelijoiden aivoihin siirtävä tietotekninen opiskelu, niin kaupungin sivistystoimen toimialajohtaja todisteli maailman todellisuutta järjestyksessä olevana prosentein ja "markkinasiivuin". Minulle maailma näyttäytyi hajanaisena, mutta sosiaalisesti rakennettuna. Löysin paikkani ja näen mahdollisuuteni osallistua "todellisuuden" rakentamiseen niin sosiaalisessa lähipiirissäni kuin laajemmassakin yhteisössä. Valta, joka tähän rakentamiseen olennaisesti liittyy, ei näyttäydy minulle pahana tai hyvänä. Se on osa systeemiä. Minä olen osa systeemiä. Valta on myös minussa. Taidekasvattajana näen tärkeänä sisäistää mahdollisuuteni - kuten myös vastuuni - saattaa kohtaamani toiset todellisuuden rakentajat tiedostamaan mahdollisuutensa ja oikeutensa nähdä toisin.
Tutustuin tutkimuksessani diskurssianalyysiin menetelmänä, jota sovelsin teoreettisena viitekehyksenä, kuten se tutkijoiden keskuudessa yleisestikin käsitetään. "Linsseinäni", joiden läpi aineistoani tarkastelin, oli suomalaisen diskurssianalyysiteorian perusteos: Jokinen, Juhila & Suoninen (1993) "Diskurssianalyysin aakkoset". Välillisesti tutkimukseeni eri tutkijoiden teksteistä vaikutti Michel Foucault, jonka ajatuksiin ei voi olla törmäämättä, kun tutkitaan merkityksiä ja valtaa. "Valona" minulle matkallani toimivat niin Juha Suorannan (1997) "Kasvatuksellisesti näkeväksi"- teos, kuin ohjaajani Juha Varton ajatuksista tulkitsemani merkitykset. Koska tutkimuksessani painottui sosiaalisuus ja yhteisöt, tutustuin matkallani myös koko joukkoon sosiaalitieteilijöiden ja mediatutkijoiden ajatuksia. Alunperäinen vakaa aikomukseni oli liittää tutkimukseeni, selkeä fiktiivinen näkökulma, mutta luovuin ajatuksesta, koska todellisuus näyttäytyy minulle nyt "fiktiivisenä faktana". Kiitän kaikkia lähipiirin ihmisiä, jotka rakentavat kanssani tästä fiktiosta faktaa. Jatketaan rakentamista!

Aineisto: Teksti
Asiasanat: Taidekasvatus, Diskurssianalyysi, sosiaalinen todellisuus, media
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: