Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Solla, Katja
Työn nimi: Pellolta kävelykadulle -dialogeja elinympäristöistä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 143

Tiivistelmä:

Käsittelen lopputyössäni ihmisen suhdetta hänen elinympäristöönsä ja kuvallisen dialogin mahdollisuuksia. Mediakeskus Lumeen galleriassa 1.4.-13.4. 2003 ollut valokuvanäyttelyni, "Pellolta kävelykadulle -dialogeja elinympäristöistä", on olennainen osa lopputyötäni. Lopputyöni on sekä taiteellinen että tutkiva. Lähestyn aihetta laadullisen tutkimuksen kautta. Tieteellistä kehystä ajatellen lopputyöni on lähellä fenomenografista menetelmää. Työni aineistona ovat neljän valitsemani henkilön valokuvat ja haastattelut, sekä omat valokuvani.

Lopputyöni keskittyy agraari- ja urbaaniympäristöön. Valitsemani henkilöt kuvasivat omaa elinympäristöään. Kommentoin näitä kuvia omilla valokuvillani, jotka käsittelevät omaa elinympäristöäni. Valokuvanäyttelyssä avustajan otos ja oma kuvani ovat rinnakkain. Nämä parit synnyttävät erilaisia kuvallisia dialogeja. Dialogisuus jatkui valokuvaamisen jälkeen kirjallisena. Tein avustajille haastatteluja, joissa kerroin heidän kuviensa pohjalta syntyneistä tulkinnoistani. Avustajat kommentoivat näitä tulkintoja ja pohtivat elinympäristön merkitystä yleensä tekemieni kysymysten kautta.

Synnytin työni teemasta seuraavanlaisia kysymyksiä:

Koetaanko elinympäristön ja henkisen hyvinvoinnin välillä yhteys? Miksi jotkut ihmiset sopeutuvat helposti uusiin ympäristöihin ja toiset eivät? Mitkä seikat ovat merkityksellisiä eri elinympäristöissä? Mitkä ympäristön tekijät koetaan positiivisina tai negatiivisina? Haluaisin myös tietää, että jättääkö eletty ympäristö jälkiä ihmisen identiteettiin.

Tulevana taidekasvattajana katson elinympäristö-teemaa myös pedagogisesta näkökulmasta. Mielestäni oman elinympäristön pohtiminen ja tutkiminen on olennainen aihe peruskouluikäisten maailmassa, mutta myös tärkeä aikuiskasvatuksen piirissä.

Toinen tutkittava teema työssäni on kuvallinen dialogi. Verbaalisuus leimaa vahvasti yhteiskunnan kommunikointia. Kiinnostuin siitä, muuttuuko ymmärtämisen taso toisenlaiseksi, jos kommunikoinnin välineenä käytettäisiin kuvia. Pyrin työssäni tutkimaan sanattoman kommunikoinnin toimivuutta ja sen mahdollisuuksia. Yritän hahmottaa, mitä kuvallinen dialogi on ja miten se toimii. Tarkkailin tätä prosessia myös pedagogisessa mielessä.

En lähtenyt elinympäristöiden tutkimisella hakemaan mitään yksittäistä "oikeaa" näkökulmaa, vaan pikemminkin kartoittamaan erilaisten kysymysten kautta niitä moninaisia käsityksiä, joita ihmisillä on. Haluan lopputyöni kautta nostaa esille elinympäristöihin liittyviä ajatuksia ja kysymyksiä, joihin ei ole julkisessa keskustelussa mielestäni kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

Aineisto: valokuvat, haastattelut, näyttely ja kirjallinen osuus
Asiasanat: elinympäristö, dialogi, luonnonympäristö, kulttuuriympäristö, rakennettu ympäristö
Säilytyspaikka: Taik:in ja TKO:n kirjastot
Salassapitoaika päättyy: heti