Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Ritvanen, Inka
Työn nimi: Soita musta kummitus - kuvataiteen ja musiikin integrointi 7-luokkalaisille suunnatussa opetuskokeilussa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 85

Tiivistelmä:

Pedagogisen lopputyöni lähtökohta on opetuskokeilu, jossa yhdistin musiikkia ja kuvataidetta. Toteutin opetuskokeilun keväällä 2002 Myllypuron yläasteen 7-luokalla. Tarkoitus oli kokeilla oppilaiden kanssa erilaisia tapoja leikitellä ja improvisoida musiikilla, kuvataiteella tai kummallakin yhtäaikaa. Tavoitteenani oli luovaa ja terapeuttista ilmaisua korostava opetuskokonaisuus, jossa ei pyritty niinkään ulkoisesti arvioitavaan päämärään vaan oppilaiden itseilmaisun vapautumiseen.

Lopputyöni kirjallisessa osassa analysoin sekä oman henkilöhistoriani merkitystä opetuskokeilun opetussuunnitelmalle että koko opettajuudelleni. Arvioin ja raportoin kokeilua sen tavoitteiden toteutumisen kannalta sekä sen vaikutusta minulle opettajana.

Lisäksi pohdin musiikkia ja kuvataidetta taiteenaloina; niiden erityislaatua, yhdistäviä tekijöitä, niiden ilmenemistä ja vaikutuksia yhdessä sekä niiden integroinnin ulottuvuuksia kouluopetuksessa.

Olen kirjoittanut työni kaunokirjallisella otteella, eri tyylejä ja aiheita yhdistellen. Se on joiltakin osin hyvin henkilökohtainen.

Aineisto: Kirjallinen työ
Asiasanat: taidekasvatus, taideterapia, musiikkikasvatus, musiikkiterapia, integrointi, improvisointi, terapeuttisuus, synestesia, opettajuus, omaelämäkerta
Säilytyspaikka: TKO:n ja Taik:n kirjastot
Salassapitoaika päättyy: