Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Meder Annika, Nieminen Maija
Työn nimi: YKSILÖSUORITUKSIA! Kuvallisen ilmaisun erityisopetus - uusia mahdollisuuksia
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 70

Tiivistelmä:

Lopputyömme käsittelee kuvallisen ilmaisun erityisopetuksen mahdollisuuksia Suomessa. Tutkimme syitä kuvataide-alan koulutustarjonnan tämänhetkiseen epätasa-arvoisuuteen ja pyrimme antamaan taidekasvatusmallin, jolle kuvallisen ilmaisun erityisopetus tulisi mielestämme rakentaa. Työmme käsittää tämän tekstin lisäksi opetussuunnitelman ammatilliseen kuvallisen ilmaisun opiskeluun. Opetussuunnitelma toimii pohjana Erstan Taide- ja Toimintakeskuksen ammatilliselle taideopetukselle. Lisäksi työhömme kuuluu kaksi näyttelyä: Erstan Taide- ja Toimintakeskuksessa pitämäämme opetuskokeiluun pohjautuva valokuvanäyttely 10 - 31.9.2002 Taideteollisessa Korkeakoulussa Taidekasvatuksen osastolla ja lopputyönäyttelymme 17 - 28.3.2003 Taideteollisessa Korkeakoulussa galleria Atskissa. Lopputyönäyttelymme on toteutettu yhteistyössä Erstan Taide- ja Toimintakeskuksen kanssa.

Mikä on taidehistorian vaikutus siihen tapaan, jolla katsomme ja käsittelemme vammaisten henkilöiden tekemää taidetta tällä hetkellä? Mitä tarkoittaa dialoginen suhde ihmiseen, jolla on jokin vamma? Kuinka vammaiskulttuuri sijoittuu kuvallisen ilmaisun erityisopetuksen kenttään? Millaista on hyvä erityisryhmille suunnattu taiteen opetus? Mikä osuus taideterapialla on erityisryhmien taidekasvatuksessa? Onko vammaisella kuvataiteen opiskelijalla mahdollisuuksia työllistyä? Esimerkiksi nämä kysymykset ovat kiteytyneet sinä aikana, jona olemme tehneet yhteistyötä Erstan Taide- ja Toimintakeskuksen kanssa.

Toimintakeskus ja sen taidetoiminta on esimerkki, jonka valossa tutkimme kuvallisen ilmaisun erityisopetuksen mahdollisuuksia aina opetussuunnitelman laatimisesta opiskelijan työllistymiseen saakka. Sekä näyttelymme että "tutkimusmatkamme" suomalaisiin ja eurooppalaisiin vertailukohteisiin ovat olleet osa Kaarisilta r.y:n hallinnoimaa, ESR-rahoitteista Ersta-projektia.

Taiteentekeminen ja harrastaminen tulisi mahdollistaa kaikille, joilla on siihen halua ja potentiaalia. Yleisellä tasolla tarvitaan asenteiden muutosta. Käytännössä se tarkoittaa taiteen perusopetuksen turvaamista, yhtäläisiä kouluttautumismahdollisuuksia ja taloudellisten resurssien muokkaamista myös erityisryhmille taiteentekemisen ammattimaisen harjoittamisen mahdollistamiseksi.

Vammaisten taiteilijoiden töiden esilletuomisen tulisi tapahtua samaan tapaan kuin taiteen yleensäkin. Vammaisella taiteilijalla tulisi olla mahdollisuus esiintyä halutessaan yksilönä, ei ainoastaan vammaisyhteisön jäseninä. Yksi keskeisimpiä ongelmia vammaisten henkilöiden kuvataide-alan koulutustarjonnassa on jatkuvuuden puute. Liian suuri osa toiminnasta on yksityisten tahojen harteilla. Kuvallisen ilmaisun ammatilliselle erityisopetukselle tulee antaa mahdollisuus.

Aineisto:
Asiasanat: taidekasvatus, erityispedagogiikka, ammatillinen koulutus, kuvallinen ilmaisu, erityisopetus
Säilytyspaikka: Taideteollisen Korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: