Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Virt@ -koulutusohjelma
Tekijä: Hylkilä, Marja
Työn nimi: TIRKISTELLÄ, TARKASTELLA, TUTKIA
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 103

Tiivistelmä:


Lopputyöni muodostuu kolmesta osiosta: näyttelyiden kokoamisesta ja pystyttämisestä sekä näyttelyssä kävijöiden antamista vastauksista ja niiden analysoinnista. Sivuan omaa taiteellista työskentelyäni vain niiltä osin kuin se on tarpeellista. Lopputyöni Tirkistellä, tarkastella, tutkia tarkastelun kohteena oli retrospektiivinen näyttelyni Niin moneksi naiseksi^Å, jossa oli esillä 17 teosta naisesta, joista puolet oli alastonfiguureita.

Näyttely oli esillä Toholammilla ja Nivalassa kesällä 2003. Molemmissa näyttelyissä oli kyselylomake näyttelyvieraille. Kyselyn rungon muodostivat yksittäisen teoksen havainnointiin liittyvät ja koko näyttelyyn liittyvät kysymykset. Kyselyyn vastasi 101 kävijää. Kirjallinen raportti keskittyy näyttelyssä kävijöiden kokemuksien kartoittamiseen ja niiden analysointiin. Olen nimennyt alastomuuteen arasti tai kielteisesti suhtautuvat tirkistelijöiksi; tarkastelijat katsovat teosta teoskeskeisesti, jolloin havainnointi kohdistuu teoksen muotoseikkoihin, kuten väriin, sommitteluun tai kokoon. Tutkijoiksi luokittelemani katsojat etsivät teoksista syvempiä ja henkilökohtaisempia merkityksiä.
Tutkielmani teoreettisen viitekehyksen muodostivat Marjo Räsäsen kokemuksellinen taiteen tulkintamalli, Olavi Routilan taiteen tulkintamalli ja feministinen naiskäsitys. Feminismiä olen käsitellyt niin naisena olemisen kuin taiteen näkökulmista. Keskeisiksi käsitteiksi muodostuvat teosmaailma ja taidemaailma, joiden virittämiä merkityksiä taidenäyttelyissä kävijät analysoivat.
Tutkimusaineistoa olen analysoinut hermeneuttista lähestymistapaa noudattaen. Hermeneuttinen teosten analysointi pyrkii ymmärtämään, selittämään ja tekemään ymmärrettäväksi näyttelyssä kävijän ajatuksia ja pohdintoja.
Tutkielmani osoittaa taidenäyttelyiden tarjoavan yhtenä kulttuurimuotona monille ihmisille mahdollisuuden ^Ôtirkistää^Ô taiteen moninaiseen maailmaan kuvataiteen kautta ja keinoin. Näyttelyssä kävijän kategorisoiminen kolmeen ryhmään osoittautui onnistuneeksi, sillä kuvataideteosta voi tarkastella ainakin kolmella eri tavalla, vaikka laadullisessa tutkimuksessa on aina mahdollisuus tulkita ja sijoittaa vastaajien antamia vastauksia niin kovin monen luokituksen alle. Vastaajat jakautuivat pääosin tarkastelijoihin ja tutkijoihin tirkistelijöiden jäädessä vähemmistöön. Näyttelyssä kävijät analysoivat monipuolisesti naisen näkemistä ja kuvaamista taideteoksina ja naisena olemista ja naisen asemaa taidemaailmassa ja yhteiskunnan jäsenenä. Ikä, katsomiseen harjaantuminen ja kulttuurinen harrastuneisuus vaikuttavat niin havainnointiin kuin myös kirjaamisen tasoon ja vastausten sisällölliseen syvyyteen.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Taidenäyttely, teosmaailma, taidemaailma ja hermeneutiikka
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy:

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Taidenäyttely, teosmaailma, taidemaailma ja hermeneutiikka
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: