Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Grundvall, Jonas
Työn nimi: Tavlor som liknar konst
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 61

Tiivistelmä:

"Tavlor som liknar konst" är ett konstnärligt slutarbete som består av en konstnärlig del med målningar och en skriftlig rapport. Den konstnärliga delen består av 18 st. målningar som ställdes ut i Konstindustriella Högskolans utställningsutrymme galleri Atski på åttonde våningen 17.9 – 27.9.2002. Målningarna är gjorda mellan tiden våren 2001 och hösten 2002. Den skriftliga rapporten behandlar temat självkritik.
Jag beslöt att göra ett konstnärligt slutarbete efter att ha avslutat kursen i mitt fördjupningsämne måleri år 2000. Det uppstod en paus på ett år och jag beslöt att utnyttja den sista tiden av mina studier till att fördjupa mig ytterligare i mitt konstnärliga uttryck. Mitt intresse för konstnärligt uttryck är naturligt men jag märkte att det blev svårare och svårare för mig att måla ju mera jag studerade inom område. Det som jag har behandlat i rapportdelen, självkritik, är den del av den konstnärliga uttrycksprocessen som jag finner problematisk och därmed intressant. Självkritik i samband med konstnärlig verksamhet är viktig och ibland problematisk. För att illustrera och fördjupa mina resonemang använder jag i den skriftliga delen även olika skisser som jag har gjort.
Jag stöder mig i den inledande delen av rapporten främst på ett påstående av svenske konstnären Ernst Billgren om att självkritik är ett problem som för många konstutövare blir oöverkomligt. Jag stöder även mitt resonemang på teorier kring kreativitet och konstteoretiker som Lars Vilks. Jag framställer i början av rapporten en hypotes där självkritik är någonting negativt eftersom det hindrar konstnärligt arbete. Längre fram i resonemangen kommer jag fram till att det krävs en viss självkritik för att kunna utvecklas och fortsätta. Framförallt krävs självkritik för att kunna bilda sig själv en uppfattning om vad konst är på ett subjektivt plan.
Detta slutarbetes betoning ligger på den konstnärliga delen eftersom den har tagit mest tid och energi i anspråk. Rapportdelens andra och tredje del består till största delen av en omskriven variant av min processdagbok där jag använder mig själv i tredje person singularis. I texten får man följa ”Jonas” i ett relativt kronologiskt förlopp från det ögonblick då han besluter sig för att göra ett konstnärligt slutarbete till det att hans målningar är klara och utställda i skolan. Detta skrivsätt använder jag för tydligare kunna se mina handlingar och mig själv.
Resultaten av den skriftliga delen är inga konkreta lösningar till hur man ska gå till väga med sin självkritik. Snarare är det en beskrivning av hur olika uttryck självkritiken kan ta. I första hand är rapportdelen en beskrivning av en konstnärlig process.

Aineisto: kirjallinen raportti, maalauksia
Asiasanat: Självkritik, självreflektion, process, personlig utveckling, kreativitet,
Säilytyspaikka: Taideteollinen korkeakoulu, kirjasto
Salassapitoaika päättyy: