Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Uusitalo Tomi
Työn nimi: Kva, seksi ja pojat
Työn laji: Lopputyö

Tiivistelmä: Kuva, seksi ja pojat on laadullinen toimintatutkimus, jossa opettaja ja tutkija ovat sama henkilö. Tässä tutkimuksessani yhdistän seksuaalikasvatusta ja kuvataideopetusta. Toteutin Seksin kuvia -opetuskokeilun, joka oli tarkoitettu 15-vuotiaille pojille, syksyllä 2001. Opetuskokeilu antoi minulle käytännön kokemusta seksuaalikasvatuksesta ja aineistoa tähän tutkimukseen. Ateneumin taidemusen työpaja toimi opetustilana kokeilulle. Tarkasteltavina kuvina kurssilla olivat Ateneumin taidemuseon kokoelmat, oppilaiden tuottamat teokset ja median kuvat. Tutkimuksessani tarkastelen kuvan ja taiteen mahdollisuuksia ja roolia seksuaalikasvatuksessa. Tutkimusaineistoni koostuu omista päiväkirjamerkinnöistäni, kouluavustajien ja rehtorin haastatteluista, oppilaiden kirjallisesta palautteesta ja oppilastöistä. Tätä aineistoa tarkastelen kuvataideopetuksen, kuvataideterapian sekä kulttuurin- ja miestutkimuksen kirjallisuutta apuna käyttäen. Kuvataidekasvatuksen ja kuvataideterapian työtavat tarjosivat uusia mahdollisuuksia seksuaalikasva-tukselle. Kuva tarjosi monipuolisen ja hyvän välineen aiheen käsittelyyn itsenäisesti ja yhdessä ryhmän kanssa. Kuvallinen tutkiminen ja ilmaisu sekä fyysinen tekeminen toimivat seksuaalikasvatuksessa, mutta toisaalta kuvallinen työskentely nosti esille myös monia ongelmia. Koulun ulkopuolella järjestetty kurssi tarjosi vapautta ja vastuuta oppilaille. Uusi ympäristö ja opettaja aiheuttivat kuitenkin joissain oppilaissa turvattomuutta. Opetuskokeilu osoitti, että psyykkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen on panostettava opetuksessa. Tässä tutkimuksessa 15 oppilaan ryhmä näytti olevan liian suuri seksuaalisuuden käsittelylle. Samanikäisten oppilaiden erilainen kypsyys tuli ilmi kokeilussa. Seksuaalikasvatuksen onnistunut ajoittaminen koulussa on todellinen haaste. Keskeiseksi asiaksi tutkimuksessani muodostui pojista koostunut ryhmä ja sen dynamiikka. Pelkästään pojista koostunut ryhmä vapautti ilmapiiriä, mutta samalla se ohjasi yksilöiden käytöstä kultturisesti hyväksyttyyn hegemonisen maskuliinisuuden suuntaan.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Taidekasvatus, seksuaalikasvatus, seksuaalisuus, maskuliinisuus, kokemuksellinen oppiminen
Säilytyspaikka: Taidekasvatuksen osasto ja Taideteollisen korkeako
Sivumäärä: 93
Salassapitoaika päättyy: -