Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Tuomisto Katriina
Työn nimi: Tein minä pajusta. Ympäristökokemuksista veistoksiksi
Työn laji: Lopputyö

Tein minä pajusta lopputyöni koostuu ympäristökokemuksistani syntyneistä pajuveistoksista sekä kirjallisesta osuudesta.
Pajuveistokset olivat valitsemassani paikassa, Kirjurinluodossa, Porissa 25.9.1999 lähtien aina seuraavaan kevääseen asti.

Lopputyöni kirjallinen osuus on taiteellisen prosessin kuvaus, jossa käyn läpi pajuveistosteni työstämistä aiheen etsimisestä aina Kirjurinluotoon järjestämiini näyttelyn avajaisiin asti. Selvitän siinä työskentelyyni ja sen etenemiseen vaikuttaneita merkittäviä tekijöitä ja löytöjä. Ympäristökokemukset ja itse pajulla tekeminen olivat keskeinen osa työskentelyäni. Taiteellisen prosessini tavoitteena oli tehdä kotikaupungistani itselleni aiempaa merkityksellisempää paikkaa, jotta Poriin juurtuminen, kotiutuminen, mahdollistuisi. Myös oman taiteilijaidentiteettini tutkiminen ja vahvistaminen olivat keskeistä.

Kirjallisen osuuden alussa selvitän pajutyöskentelyn merkitystä itselle ja veistosaiheen etsimistä sekä sen varmistumista. Käyn läpi Satakunnan museossa löytämääni vanhaa kuvamateriaalia ja kerron ympäristökokemuksistani Porin kaupungissa, jotka molemmat omina kokemuksinaan vaikuttivat veistosten syntyyn ja muotoutumiseen. Selvitän myös kirjallisuudesta löytämääni,joka osaltaan auttoi ja edisti työskentelyprosessiani. Kirjallisen osuuden keskiosassa kerron veistosten tekovaiheista, niiden sijoituspaikan etsimisestä, luonnostelusta, pienoismallien teosta ja pajulla työskentelystä. Lopussa käyn läpi eri veistoselementtien (4 kpl) pystyttämistä paikkaansa kokonaisuudeksi ja avajaisia. Teen yhteenvedon

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 83
Salassapitoaika päättyy: