Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Rantanen, Susanne
Työn nimi: Luovan prosessin merkitys kuvataideopettajuudelle
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 73

Tiivistelmä:

Taiteellinen lopputyöni koostuu kahdesta osasta. Kuvallinen osa oli esillä näyttelynä syksyllä 2001 Galleria Atskissa. Näyttelyssä oli mukana kymmenen öljyvärimaalausta.
Tutkimuksessani pohdin taiteellisen prosessin merkitystä kuvataideopettajuudelle. Taiteellinen työskentely on luova prosessi, jonka tarkastelu painottuu tutkimuksessani. Sen kautta lähestyn luovan prosessin suhdetta ja vaikutusta opettajuudelle. Miten opettajan taiteen tekeminen merkityksellistyy hänen työssään ja pedagogisissa taidoissa? Miten se ilmenee opetuksessa ja millaista hyötyä tai haittaa taiteellisesta työskentelystä voi opettajalle olla?
Syvennyn tutkimuksessani etsimään niitä kuvataideopettajan työssä, opetustilanteissa sekä opetustyyleissä esiintyviä ilmiöitä ja tapahtumia, joiden tiedostaminen voi rikastuttaa ja kehittää opettamista ja oppimista sekä tarjota pedagogisia valmiuksia selvitä kuvataiteen opettamisen haasteista. Olen pyrkinyt löytämään perusteita sille olettamukselle, että kuvataideopettaja tarvitsee työssään myös omaa luovaa työskentelyä, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitan taiteen tekemisen prosessia. Koska oma työskentelyni painottuu nimenomaan ja tässä prosessissa kuvan tekemiseen, korostuvat tutkimuksen aikana esille tulleet oivallukset juuri kuvan tekemisen problematisoinnin kautta.
Maalaukseni ovat kirjallisessa osassa esillä kuvina, joiden ohessa voi lukea ajatuksiani sekä prosessin jälkeen että sen aikana syntyneistä oivalluksista. Näin korostan omakohtaisen kokemisen ja maalausprosessin merkitystä suhteessa teoreettiseen lähestymistapaan, jotta ne esiintyisivät tutkimuksessani todellisessa suhteessa toisiinsa.
Tutkimukseni voi herättää ajatuksia taiteen tekemisen tärkeydestä niin kuvataiteen opettajiksi opiskeleville, kuvataideopettajille kuin kaikille taidekasvattajille, jotka joko sivu - tai päätoimisesti opetuksen piirissä työskentelevät. Taiteen tekeminen ja luovuuden ylläpitäminen tarjoavat merkittäviä keinoja taiteen opetuksessa tarvittaviin tilanteisiin.

Aineisto: Maalausnäyttely ja kirjallinen tutkimusosa
Asiasanat: kuvataideopettaja, kuvataiteen opetus, taiteilijuus, luovuus, luova prosessi
Säilytyspaikka: TKO ja TAIK kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -