Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Pulkkanen, Aki
Työn nimi: PER ASPERA AD VADASTRA -opetussuunnitelma kuvataideopettajan työvälineenä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 80

Tiivistelmä:

Lopputyöni on laadullinen tapaustutkimus opetuskokeilun suunnittelusta ja toteutuksesta; työssäni on myös toimintatutkimukselle tyypillisiä elementtejä. Työn lähtöpisteinä ovat olleet törmääminen vieraaseen kulttuuriin ja siitä virinnyt omien käsitysten selvitystyö. Tein opetuskokeiluni Vadastran kylässä, Romaniassa, kesällä 2001 opettaen kansainvälisessä opettajaryhmässä paikallisia lapsia. Opetuskokeilu oli osa arkeologiaa ja taidekasvatusta yhdistävää projektia, jonka lähtökohtana olivat Vadastran esihistorialliset keramiikkalöydöt. Tarkastelen opetussuunnitelman merkitystä ja vaikutuksia opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja yritän tiedostaa omia oppimis- ja taidekäsityksiäni.

Teksti kuvaa opetuskokeilun etenemistä kronologisesti, se on opetussuunnitelmaprosessin kuvaus, vaikka aiheet kiertyvätkin monin eri tavoin toisiinsa. Kuvailen projektin suunnittelua ja toteutumista, sekä kerron suhteistani opetuskokeilun eri vaikuttimiin. Aineistonani toimineet päiväkirjalainaukset, tuntisuunnitelmat, piirrokset ja valokuvat välittävät kokemuksiani opettajana ja tutkijana.

Pyrin tarkastelemaan opetuksen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheita kriittisesti ja analysoiden. Liitän kokemuksiani opetuksen suunnittelusta osaksi laajempia teorioita ja kirjallisuutta. Tarkastelen opetussuunnittelun taustalla olleita käsityksiäni ja asemaani kansainvälisessä opettajajoukossa. Viimeiseksi arvioin vielä tutkimustani ja sen toteutusta. Lopputyöprosessi on selventänyt minulle opetuksen suunnitteluun ja kuvataidekasvatukseen liittyviä käsityksiäni antaen työvälineitä opetuksen jatkuvaan kehittämiseen työelämässä.

Abstract:
Per aspera ad Vadastra is a qualitative action research study, in which the researcher has a dualistic role as both teacher and researcher. In this study, my teaching methods and beliefs about art teaching are under observation. I worked as a visiting art teacher in an experimental Vadastra-project in Rumania. The study is based on those experimental teaching sessions. I gathered information of the field by observation, documentation and interviews. The source material consists also of lesson plans, diaries and drawings I made during the project. The emphasis of the work is to produce knowledge about curriculum for my needs as art teacher and for the needs of the cross cultural projects.

Aineisto: opetussuunnitelmat, päiväkirja
Asiasanat: taidekasvatus, opetussuunnitelma, opetuskokeilu, Romania
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: