Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataiteen opetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Nissi, Kaisu
Työn nimi: Maalauksen monet merkitykset
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 85

Tiivistelmä:


Lopputyöni on taiteelliseen työhön suuntautunut lopputyö. Se on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on valaista omaa tapaani oppia ja rakentaa merkityksiä. Lopputyöni tavoite on ymmärtää maalausprosessiani ja sanallistaa sitä. Pyrkimykseni ei ole siis ollut kattavan kirjallisen tai tilastollisen selonteon tekeminen eri julkaisuista, vaan kuvata omaa tapaani oppia ja saada tietoa ympäristöstäni.
Taidekasvatuksen osaston lopputyöni koostuu kolmesta osasta: Annatalolla, Helsingissä 4.4. -5.5.2002, pidetystä maalausnäyttelystä, näyttelyn yhteydessä pidetystä työpajasta 4.4.-5.5.2002 ja näihin tapahtumiin liittyvästä kirjallisesta osuudesta.
Kirjallisessa osuudessa kuvaan näyttelyä edeltävää maalausprosessiani "Järjetelmällinen kaaos" ja näyttelyn yhteyteen järjestettyn työpajan tapahtumia ja tavoitteita "Tytöt maalaavat työpaja". Lopuksi pohdin mitä maalaaminen merkitsee minulle ja miten merkitykset syntyvät maalaamisessani.
Aloitin tämän lopputyöni maalaamisen tammikuussa 2001, samalla aloin pitämään aikaisempaa säännöllisempää työpäiväkirjaa maalaamisestani. Työpäiväkirjani on ollut tärkeä väline tämän lopputyön kuvaamisessa. Työpäiväkirjan tekstiä olen reflektoinnin avulla jäsennellyt siitä löytämieni teemojen ympärille. Työpäiväkirjani mahdollisti nähdä eri merkitykset ja tasot maalaamisessani. Todennäköisesti maalaamisessani on aina ollut eri tasoja, mutta työpäiväkirjan pito mahdollisti niiden tarkastelun lintuperspektiivistä.
Maalaamiseeni vaikutti voimakkaasti lopputyön konteksti. Uskonkin, että maalausprosessin tulos olisi ollut hyvinkin erilainen jos kyseessä ei olisi ollut lopputyönäyttely Taidekasvatuksen osastolle. Maalaukset saavat merkityksiä käyttöyhteyksien eli kontekstien mukaan. Kontekstuaalisten seikkojen muuttuminen voi vaikuttaa paljonkin siihen kuinka lähestymme ja tulkitsemme maalausta. Näin oma lopputyöni muodostuikin keskusteluksi minulle tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.
Näkökulmaa maalauksiin muutti ja avarsi myös näyttely ja työpaja. Uuden tulkinnan ja näkökulmien löytäminen syventää maalaamistani. Muuttuen uudeksi merkitykseksi ja ymmärrykseksi maalaamisestani ja näin ollen tärkeäksi pääömaksi minulle opettajana ja taiteilijana..


Aineisto: Taiteellisen lopputyöni aineisto koostuu työpäiväkirjasta, 4.4 .- 5.5.2002 pidetystä näyttelystä Annantalolla, Helsingissä, sekä näyttelyn yhteydessä pidetystä työpajasta 4.4. - 5.5.2002
Asiasanat: Merkitys, konteksti, maalaaminen
Säilytyspaikka: TKO:n ja TAIK:in kirjastot
Salassapitoaika päättyy: