Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus
Tekijä: Niiniskorpi, Soile
Työn nimi: Käsityksiä taiteesta, taiteen oppimisesta ja arvioinnista
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 135

Tiivistelmä:

Lopputyöni kuvailee ja kartoittaa taidekäsityksiä sekä taideoppimisnäkemyksiä. Tutkimuksessani tarkastelen puhutun ja kirjoitetun kielen kautta välittyviä käsityksiä taiteesta ja taiteen oppimisesta. Tutkimukseni perustuu neljään kuvataiteen lukiodiplomisuoritukseen ja niiden arviointiin lukuvuonna 1999-2000. Kuvataiteellisen teoksen lisäksi lukiodiplomi sisältää sanallisen työvaiheiden kuvauksen ja kirjallisen tehtävän. Koesuorituksia arvioidaan myös sanallisesti. Diplomisuoritusten ja niiden arvioinnin lisäksi tutkimukseni perustuu kevätlukukaudella 2000 pitämääni kuvataiteen arviointia pohtivan kurssin aikana syntyneeseen sanalliseen materiaaliin. Arviointikurssille osallistuivat samana lukuvuonna lukiodiplomin suorittaneet oman kouluni opiskelijat. Kurssilla he saivat diplomiteoksistaan arviointia myös kahdelta kuvataidekriitikolta, joiden taidekäsityksiä olen tutkimuksessani tarkastellut.

Olen käyttänyt tutkimusaineiston hankinnassa ja analyysissa laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksessani on sekä tapaustutkimuksen että toimintatutkimuksen piirteitä. Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti arviointikurssin sisällön suunnitteluun ja kurssilla käytettävien työmenetelmien valintaan. Tutkimusaineistoni koostuu kuvallisista ja sanallisista dokumenteista sekä kyselyistä ja haastatteluista. Taidekäsityksiä tarkastelevan tutkimukseni teoreettisena taustana on portfoliomenetelmä kuvataiteen arvioinnissa sekä kysymykset kuvan ja sanan yhteyksistä.

Tutkimukseni mukaan opiskelijoiden, diplomikurssin opettajan (minä) ja kokeen toisen arvioitsijan (kuvataideopettaja) sekä kahden kuvataidekriitikon taidekäsitykset olivat erilaisten piirteiden kokonaisuuksia, joissa kuitenkin erottui selkeitä painotuksia. Opiskelijoilla korostuivat itseilmaisua painottavan ekspressiivisen estetiikan ja yksilökeskeisen taideoppimisen piirteet. Teoksen sanoma oli opiskelijoille tärkeä, johon he toivoivat arvioitsijoiden kiinnittävän huomiota. Minun, toisen arvioitsijan ja opiskelijoiden taidekäsityksiä yhdisti yksilökeskeisen itseilmaisun arvostaminen. Diplomiteokset arvioineisiin kahteen kuvataidekriitikkoon meitä kuvataideopettajia yhdisti teoksen muotoon ja rakenteeseen paneutuva formalismi. Vaikka opiskelijoiden ja arvioitsijoiden taidekäsityksissä oli postmodernin tunnusmerkkejä, korostuivat modernistiset käsitykset voimakkaammin. Taidekäsitysten institutionaalisuus tuli esille kuvataideopettajien ja kuvataidekriitikoiden suhtautumisessa opiskelijoiden teoksiin.

Aineisto:
Asiasanat: taidekäsitykset, kuvataiteen lukiodiplomi, arviointi, kuvataiteen sanallistaminen
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: