Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Muurinen, Taru-Tiina
Työn nimi: Wendelinin kuvitukset Kotiliden kansikuvina. Miehen ja naisen tilat ja tehtävät kuvissa.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 65

Tiivistelmä:

Tutkimuskohteeni on Martta Wendelinin kuvittamat Kotiliesi-lehden kansikuvat. Tarkastelen WendeliniN kuvitusten miehen ja naisen tiloja sekä tehtäviä kuvissa. Aineistoni koostuu Wendelinin kuvituksia edeltäneistä kansista vuodesta 1923, Wendelinin kuvituksia sisältävistä kansista 1927-1951 sekä kansikuvista vuosien 1951-2000 välillä.

Tarkasteluni pohjautuu semioottisiin käsityksiin kuvan muodotumisesta, merkityksellistävistä järjestelmistä ja tulkinnasta. Tulkinnan teoreettisena tukena käytän C.S.Peircen kolmiosuhdemallia merkin ymmärtämisprosessista, jonka avulla hahmotan merkin, merkin käyttäjän ja todellisuuden suhteita. Tulkitessani kuvia tutkimuksessani käsitteelistän, muutan sanoiksi havaitsemiani kuvallisia koodeja. Roolien tulkinnan yhteydessä käytän apunani myös Levi-Straussin kielellistä luokittelujärjestelmää, johon perustuu myyttien tulkinta kuvista. Osittain tulkitsen kuvia myös toisenlaisesta näkökulmasta, fenomenologiseen tulkintatapaan pohjautuvaa naiseutta hahmotan kuvista liikkeen kuvaamisen tavan, tyylin ja asentojen kautta.

Kuvien tulkintaa pyrin laajentamaan hahmottamalla niistä välittyvää ajankuvaa; millaisia aikansa yhteiskunnallisia kotia, perhettä ja naisen asemaa koskevia idea-ja arvomaailmoja kuvat vahvistavat tai ehdottavat. Omalta osaltaan kansikuvat osallistuvat aikansa naisen ja miehen roolien, kotityön, työtilojen ja vapaa-ajan käsitteiden ja sisältöjen diskursiiviseen rakentumiseen.

Tutkimukseni jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esittelen aineistoni ja tutkimusmetodini. Toisessa osiossa esittelen Kotilieden kansikuvatradition pohjan sekä keskityn tulkitsemaan kuvia. Tutkimukseni etenee pääasiassa näiden yksittäisten kuvaesimerkkien pohjalta. Kuvaesimerkit valottavat niitä erilaisia naisten ja miesten rooleja ja paikkoja kuvissa, jotka nousevat havainnoissani keskeisiksi. Esimerkkien tarkoitus on myös luoda yleikuvaa Kotiliesi-lehden toistuviin kansikuvien sisältöihin sekä niiden muutoksiin. Kolmannessa osiossa teen yhteenvetoja havainnoistani sekä kansikuvatraditioiden muuttumisesta Kotiliedessä.

Totean Wendelinin kansikuven henkilöiden roolien ja työtehtävien kytkeytyvään kansalaisuuden kuvaamiseen perheen jäsenenä. Kotia ja perhe-elämää sisällössään käsittelevän lehden pääasiallinen kuvaamisen kohde on nainen. Naisen rooli kuvissa määrittyy kodin kautta, suhteessa kotiin.

Tutkimukseni on yksi esimerkki kuvien tulkinnasta ja valottaa kuvien rakennetta sekä kuvien sisältöjen kiinnittymistä aikansa yhteiskuntaan. Taidekasvatuksen kannalta taidekasvattajan kyky tulkita kuvia "arjen logiikkaa " syvemmältä on tärkeää opetussuunnitelman sisältöjen korostaessa yhä enemmän oppimistavoitteissaan kuvan kriittisen tulkinnan taitoja.

Aineisto: Kirjallinen tutkielma kuvista
Asiasanat: Kansikuva, kuvien tulkinta, tilat ja tehtävät, kuvien ideologiat
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: