Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Lukkari, Matti
Työn nimi: Kuvasta kuvaan. Intertekstuaaliseen tulkintaan perustuva opetuskokeilu
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 118

Tiivistelmä:

Kuvasta kuvaan on laadullinen toimintatutkimus. Tämä pedagoginen lopputyö toteutettiin opetuskokeiluna keväällä 2002 Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikön kuvataiteen sivuaineopiskelijoiden kanssa. Kokeiluun osallistui 21 opiskelijaa ja se rakentui kuvan tulkinnan ympärille. Tulkintaprosessi jatkui kuvantekemiseen. Opiskelijoiden tulkinnat tulivat esille kokeilusta laadittujen oppimispäiväkirjojen perusteella. Kunkin opiskelijan tulkinta eteni kuvista kuviin ja päättyi oman maalauksen tekemiseen. Lopputyön ohjaajana toimi Martina Paatela-Nieminen.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tutkijan omaa opetusta kuvataideopettajana teoriaa ja käytäntöä yhdistellen. Tavoitteena oli myös soveltaa Martina Paatela-Niemisen luomaa intertekstuaalista metodia kuvantarkastelussa, joka perustuu Gérard Genetten ja Julia Kristevan käsityksiin intertekstuaalisuuksista. Metodissa tutkitaan subjektiivisesti valittua maalausta, sen suhdetta omaan kulttuurihistoriaansa ja lähdeviitteisiin (parateksti), suhdetta muuhun kuvataidejatkumoon (hyperteksti) ja lopuksi laajasti suhdetta koko kulttuuriin (feno- ja genoteksti).

Lopputyön pyrkimyksenä on myös kuvailla opetuskokeilu tehtävineen ja harjoituksineen, jonka perusteella kuvataideopettaja voi kehittää omaa opetustyötään. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on välittää intertekstuaalisia tulkinnan malleja kentän taidekasvattajille.

Tutkimuksen tuloksena syntyi kertomuksia siitä, miten intertekstuaalinen tulkinta syntyi kolmen eri tehtävän avulla. Tulkinta syntyi intertekstuaaliseen malliin kuuluvien paratekstien, hypertekstien ja feno-ja genotekstien vuoropuheluna. Opetuskokeilun perusteella opiskelijat myös arvioivat pidettyä opetuskokeilua ja pohtivat intertekstuaalisen mallin hyviä ja huonoja puolia.

Opetuskokeilussa tuli esille postmodernin ajan taidekasvatukseen liittyviä käsitteitä. Opiskelijoiden tulkinnat rakentuivat palimpsisteiksi ja tulkintojen muodostamiseen opiskelijat käyttivät intertekstuaalista lukutapaa.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Kuvataidekasvatus, intertekstuaalisuus, tulkinta, kuvan lukeminen, postmoderni taidekasvatus, Genette, Kristeva
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -