Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Laakso, Elise Sini-Lemmikki
Työn nimi: Kukallisia hetkiä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 67

Tiivistelmä:

Tämä on Taideteollisen korkeakoulun lopputyö -tutkielmani, jonka olen tehnyt Taidekasvatuksen osastolle. Lopputyössäni pohdin taide-elämyksen merkitystä itselleni. Millaisia arvoja ja merkityksiä kukka-aihe minulle antaa ja tarjoaa? Mitä haluan kertoa niitä maalaamalla? Lisäksi pohdin, mikä tekee kuvallisesta kommentoinnista hyvän ja erityisen tavan oppia. Mikä on sen merkitys oppilaille? Tutkin kuvallisen kommentoinnin toimivuutta opettajana, taiteilijana ja oppilaana. Tutkimustehtävänäni on myös löytää tapa yhdistää nämä kolme (opettaja, taiteilija, oppilas) toimivaksi ja toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Annantalon kurssin tuotosten perusteella tarkastelen sekä merkityksenantoa että kuvallisen kommentoinnin tapoja. Lopputyö sisältää työpajaan osallistuvien oppilaiden kuvallisia ja kirjallisia kommentteja.

Lopputyöni on taiteellispedagoginen. Lopputyön taiteellinen osuus oli Annantalolla 4.4.-5.5.2002 Kaisu Nissin kanssa pidetty yhteisnäyttely: Tytöt maalaavat "Puellae pinqunt". Näyttelyn oman osuuteni nimi oli Kukallisia hetkiä ja se koostui kukka-aiheisista öljyvärimaalauksista. Pedagoginen osuus oli Annantalolla pidetty työpaja. Lopputyöni pedagoginen osuus käsittelee Annantalon näyttelyyn liittynyttä työpajaa, joka toteutettiin viikonloppukurssina Annantalolla 27.4. ja 28.4.2002.

Havaintojeni pohjalta ymmärsin oppilaiden kuvallisen kommentoinnin vaikutuksen ja tärkeyden omalle ajattelulleni, ja sitä kautta myös omalle taiteelliselle tekemiselleni. Kuvallisen kommentoinnin menetelmä toimi siltana oppilaiden ja minun välillä. Sen avulla voin oppia oppilaiden ajatuksista ja hyödyntää niitä sekä opettajana että taidekasvattajana. Työskentely taiteilijana ei ole irrallaan muusta elämästä eikä työskentely opettajana ja taidekasvattajana ole irrallaan taiteilijuudesta. Sisällä kytevien asioiden maalaaminen, niiden tulkitseminen ja ymmärtäminen maalauksen valmistuttua ja sanallistaminen ovat selkeyttäneet omia tavoitteitani taiteilijana sekä opettajana.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: kukka, kukkamaalaus, kuvallinen kommentointi
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto, Taid.kasv.osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: