Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Kuusela, Tanja Kristiina
Työn nimi: "Ongelmallinen alalibris" - kokemuksia kehon kuvan ongelmissa kamppailleille naisille järjestetystä valokuvaterapeuttisesta työpajasta.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 106

Tiivistelmä:

Olen lopputyössäni kiinnostunut valokuvaterapeuttisen työskentelyn mahdollisuuksista tukea kehon kuvan ongelmista mm. syömishäiriöiden muodossa kärsiviä naisia oman kehon hyväksymisessä tai kehonkuvan muutoksessa. Lopputyöni on osittain pedagogis-taideterapeuttinen kokeilu ja osittain teoreettinen tutkielma. Lähestyn ongelmaani kysymällä millaisena työpajaan osallistuneet naiset kokivat valokuvatyöskentelyn järjestämässäni työpajassa ja mitä sanottavaa heillä on valokuvaan, kehollisuuteen ja syömishäiriöihin liittyen. Myös oma kokemukseni näistä aiheista on oleellinen osa lopputyötäni.

Tutkimukseni empiirisenä osiona on huhtikuussa 2002 järjestämäni kaksipäiväinen valokuvaterapeuttinen työpaja. Työpajassa sovellettiin valokuvaterapian teoriaa ja sen tavoitteena oli toimia terapeuttisena tapahtumana henkilökohtaisen kehon kuvan prosessoinnissa. Työpajaan osallistuneet viisi naista ovat kaikki kärsineet kehonkuvan ongelmista jossain elämänsä vaiheessa. Ongelmat ovat ilmenneet jonkinasteisina syömisongelmina. Työpajan taustalla on hahmotaideterapian ja ekspressiivinen taideterapian tapa lähestyä kuvaa ja terapiaprosessia.

Lopputyöni lähestymistapa on toimintatutkimuksellinen. Käytin tutkimuksessani useita eri aineistonhankintamenetelmiä sain näin erityyppisiä aineistoja (haastatteluja, kyselyitä sekä kuvallisia tuotoksia ja havainnointeja työpajasta). Oma kokemukseni tutkimuksen aihemaailmasta on myös tärkeä osa aineistoa.

Työpajaan osallistuneet naiset kokivat pajassa tapahtuneen työskentelyn terapeuttiseksi ja nostivat esille monia seikkoja, joita voi mielestäni hyödyntää vastaavanlaisten työpajojen suunnittelussa sekä taidekasvatuksen ja -terapian kentällä laajemminkin. Toiminnallisuus, rohkea erilaisten työskentelytapojen kokeilu, kuvista nousseiden tunteiden käsittely sekä ryhmäläisten kanssa käydyt keskustelut koettiin työpajan merkittävimmiksi terapeuttisiksi tekijöiksi. Kehollisuudesta ja syömishäiriöistä esiin nousivat länsimaisen naisihanteen vaatimukset sekä median provosoiva tapa kertoa syömishäiriöistä.

Näkemäni, kokemani ja tutkimani perusteella väitän valokuvatyöskentelyn voivan olla tehokas väline kehon kuvaan liittyvien ongelmien käsittelyssä. Tehokkuus tosin riippuu työskentelijän tarpeista ja mielenkiinnosta taideterapeuttista työskentelyä kohtaan sekä ryhmätilanteen ollessa kyseessä luottamuksesta ryhmäläisten välillä. Järjestämässäni työpajassa palaset loksahtivat paikalleen, mikä mielestäni antaa aihetta valokuvaterapeuttisten työskentelymuotojen jatkokehittämiselle ja -kokeilulle.

Lopputyöraporttini on kolmiosainen. Ensimmäisessä luvussa kerron tutkimusongelmat, metodologiset perusteet, tärkeimmät käsitteet ja kuvailen tutkimusprosessiani. Toisessa luvussa keskityn kuvaamaan työpajaprosessia ja siitä sekä haastatteluissa esiin nousseita teemoja. Kolmannessa osassa kerron tutkimukseni tulokset tiivistettynä ja peilaan niitä taidekasvatuksen ja taideterapian kenttään sekä arvioin tutkimustani.

Aineisto: Havainnoinnit ja kuvamateriaalit työpajasta, työpajaan osallistuneiden naisten haastattelut
Asiasanat: valokuvaterapia, taideterapia, kehollisuus, kehonkuva ja syömishäiriöt.
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: