Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Kauppi Tuula
Työn nimi: Seitsemän hyllyä ja pöytä puutarhassa
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni on taiteelliseen työhön suuntautunut lopputyö, joka koostuu vuoden 2002 tammikuussa pidetystä yksityisnäyttelystä ja kuvantekoprosessista kertovasta kirjalliskuvallisesta raportista, jonka tein näyttelyn jälkeen helmi-maaliskuussa 2002. Lopputyöni on fenomenologis-hermeneuttinen laadullinen tutkimus, jossa olen pyrkinyt ymmärtämään omaan kuvantekemiseeni liittyviä ilmiöitä. Kerron kirjalliskuvallisessa raportissa lopputyöprosessin kulun ensimmäisistä vuonna 1999 alkaneista pohdinnoista ja mielikuvista,eri vaiheiden kautta lopulliseksi päätökseksi. Vanhoja työhuone- ja opiskelupäiväkirjoja lukemalla, uusia kirjoittamalla, tarkkoja muistiinpanoja tekemällä, eri työvaiheita kuviksi tallentamalla ja omaa kuvantekemistäni sivuaviin teorioihin ja suuntauksiin tutustumalla sekä kirjallista ja suullista palautetta ja tulkintateorioita pohtimalla olen yrittänyt selvittää ja ymmärtää, mitä kuvantekoprosessissani todella tapahtuu ja mikä siihen liittyvä on itsellenikin mahdollisesti vain luultua. Lopputyöprosessiini heijastui se, että olen elänyt useita vuosia kuvataiteilijan ja taidekasvattajan roolien välimaastossa tehden rinnakkain kuvataiteilijan ja taidekasvattajan työtä. Valmistuin vuonna 1987 kuvataiteilijaksi Lahden taideinstituutista. Vuonna 1997 suoritin Jyväskylän ammattikorkeakoulun 35 ov opettajan pedagogiset opinnot, jotka kuvataiteilijan tutkintoon liitettyinä eivät pettymyksekseni tuoneetkaan kelpoisuutta peruskoulun ja lukion kuvataideopettajan työhön. Vuonna 1999 aloitin taiteen maisterin opinnot Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston aikuiskoulutuslinjalla. Kiinnostukseni kohteita ovat olleet erityisesti taidehistoria, filosofia ja valokuvailmaisu, mikä näkyy myös lopputyön kuvissa ja pohdiskelussa. Olen kertonut kuvieni kontekstista luvussa Onko näillä kuvilla jokin tyyli ja mitä voisi sanoa niiden väreistä. Kappaleissa Aikansa kuvia?, Yksi väri ja Ei liian valmista olen kartoittanut kuvieni värimaailmaa ja tyyliä. Valmiit kuvani kuvailen luvussa Päätös. Saamastani palautteesta ja muista kuvan tulkintaan liittyvistä ajatuksista kerron kappaleissa Miten kuvani tulkittiin ja Vielä muutama ajatus kuvantulkinnasta. Luvussa Ovatko kuvat sitä miltä ne näyttävät vai jotain ihan muuta olen pyrkinyt ymmärtämään kuvan ontologiaa sekä kertonut kuvakieltokulttuurista ja sen heijastumisesta tämänkertaisiin kuviini. Olioisuuden ja olemisen kysymyksiä olen pohtinut filosofi Martin Heideggerin ajattelun kautta. Lähteenä olen käyttänyt Heideggerin teosta Taideteoksen alkuperä. Niin ikään olen tutkinut useita filosofi Juha Varton kirjoituksia estetiikasta, fenomenologiasta sekä Heideggerin ja Platonin ajattelusta. Loppusanoissa viittaan oman kuvantekoprosessin tutkimisen ongelmallisuuteen, mutta kerron näkeväni samalla tuonkaltaisen prosessin merkityksellisyyden. Omiksi ongelmikseni havaitsin liian spontaanisuuden, vaikeuden pysytellä suunnitellussa tai ylipäätään jopa suunnitella kuvia etukäteen. Olisin myös halunnut päästä kuvieni sisällöissä yleisempään, vaikka minua ei kiinnosta lähteä toisaalta myöskään täysin abstraktiin ilmaisuun. Haluan välttää omaelämäkerrallisten juttujen kuvaamista tyyliin Nyyrikki. Ymmärrän silti sen, että vain minun oma näkökulmani tekee minun kuvistani mielenkiintoisia ja persoonallisia. Kuvat voi ja pitää tehdä juuri omasta elämismaailmasta käsin. Muu ei ole mahdollistakaan. Loppusanoissa kirjoitan taiteen tekemisen vaikeudesta, mutta kerron toisaalta intohimosta kuvantekemiseen ja haluan korostaa taiteen merkitystä meille kaikille. Kauniiseen liittyen kirjoitan platonisen filosofian ajatuksesta pitkä tie ja hyvä elämä.

Aineisto: Yksityisnäyttely ja kirjalliskuvallinen raportti
Asiasanat: Omaan kuvantekemiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtäminen
Säilytyspaikka: TKO, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 90
Salassapitoaika päättyy: -