Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Täydennyskoulutus/ Taiteen maisteri
Tekijä: Huttunen, Riitta Elina
Työn nimi: VIISI KUVATAIDEKOULUA ETELÄ-SAVOSSA.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 80

Tiivistelmä:

Riitta Huttusen lopputyö Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatusosastolle: Viisi kuvataidekoulua Etelä-Savossa. Tutkimus Juvan, Mikkelin, Pieksämäen, Linnalan ja Rantasalmen kuvataidekoulun opetussuunnitelmista ja niiden soveltamisesta käytännössä sekä opetuksen järjestämisestä. Tutkimus alkoi 14.9.2001 ja päättyi 29.9.2002. Tutkimusote on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Tutkimukseni on tehty pedagogisesta näkökulmasta, jota edeltää teoreettinen katsaus erityisesti taidekasvatusmalleihin ja oppimiskäsityksiin. Olen tutkimuksessani teoreettisesti perehtynyt erityisesti kuvataidekoulujen opetussuunnitelmateorioihin ja oppimiskäsityksiin, jotta voisin paremmin ymmärtää miten kuvataidekoulujen opetussuunnitelmat muodostuvat.Tutkimuksen kvantitatiivisilla menetelmillä analysoidaan tilastotietoja valituista kuvataidekouluista. Kvalitatiivisessa osassa tutkitaan koulujen opetussuunnitelmien toteutumista käytännössä verrattuna lain antamaan pedagogiseen malliin, opetussuunnitelman perusteisiin sekä opetuksen järjestämistä näissä viidessä valitussa kuvataidekoulussa. Kvalitatiivista analyysia varten kerättiin kyselylomakkeella tietoja kuvataidekoulujen opettajilta. Kyselylomake, saatekirje sekä kopio taiteen perusopetuslaista ja asetuksesta lähetettiin kaikkiin viiteen kuvataidekouluun. Vastaus saatiin jokaisesta viidestä koulusta. Lopputyössä esitetyt tutkimustulokset perustuvat tästä aineistosta poimittuihin vastauksiin ja niistä vedettyihin johtopäätöksiin. Tutkimusongelman keskeisimmät kysymykset ovat: Miten kuvataidekouluopetus toteutuu verrattuna lain antamaan pedagogiseen malliin, onko muita malleja löydetty täydentämään opetusta? Miten opetussuunnitelmatyötä kouluissa tehdään? Mihin opettajien täydennys- ja jatkokoulutukseen on tarvetta? Kuvataidekoulujen opettajat vastasivat kohtalaisen laajasti tutkimusongelman selvittämiseksi laadittuihin kyselylomakkeen kysymyksiin. Analyysi tuotti tuloksia, joiden perusteella on voitu esittää käytäntöjen muuttamiseen liittyviä ratkaisuehdotuksia, kuten esimerkiksi kuvataidekoulujen opettajien koulutuksen toteuttaminen alueellisesti yhdessä tai erikseen Etelä-Savon läänin taidetoimikunnan ja Itä-Suomen läänin sivistysosaston kanssa. Opetussuunnitelmatyön tekemistä varten kuvataidekoulujen opettajat toivovat täydennyskoulutusta esimerkiksi koulujen itsearvioinnin toteuttamisesta ja portfolio- metodin käyttämisestä oppimisvälineenä. Kuvataidekouluissa toteutettu opetus toteutuu tutkituissa viidessä kuvataidekoulussa pääpiirteissään lain ja asetuksen antamaa pedagogisen mallin. Muista taidekasvatusmalleista ei kerrottu eikä muita malleja sovellettu. Oppimiskäsityksiä koskeviin kysymyksiin ei eri kuvataidekouluista vastattu. Tutkimukseni toi esille monia kuvataidekoulujen erityispiirteitä ja meneillään olevia kehittämishankkeita, joita kuvataidekoulut voivat omassa toiminnassaan hyödyntää. Koulujen välistä yhteistyötä eri tasoilla halutaan tehdä. Tutkijan henkilökohtaisena tiedollisena tavoitteena on ollut oppia oman opetustyönsä tarkastelua, reflektointia, ja tutkimista. Lopputyön ohjaajana toimi yliassistentti Martina Paatela- Nieminen.

Aineisto: lopputyöraportti
Asiasanat: kuvataidekoulu, opetussuunnitelma, oppimiskäsitys, taidekasvatusmalli
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: