Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataiteen opetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Hjort Vesa
Työn nimi: Alttiina vaikutuksille
Työn laji: Lopputyö

Taidekasvatuksen osaston lopputyöni koostuu kahdesta osasta: S-Galleriassa maaliskuussa 2001 pitämästäni maalausnäyttelystä ja siihen liittyvästä kirjallisesta osasta. Kirjallisessa osuudessani pohdin näyttelyni rakentumista ajallisena tapahtumana, jossa suurta osaa näyttelivät eri paikat, joissa maalausteni parissa työskentelin. Jäsennän tapaani hahmottaa maalauksen kieltä semioottisin välinein, keskittäen erityistä huomiota käsialan kysymykseen. Pohdin mikä merkitys ekspressiivisellä tavallani maalata on töideni tulkinnassa. Mitä maalaustapa tuo lisää töideni symboliselle, käsitteelliselle sisällölle. Näen näyttelyni työt myös reaktiona semiotiikkaan tutustumisestani, maalausteni kautta sulattelen siten lukemaani teoreettista pohjaa. Etsin ja koettelen suhdettani teoreettiseen viitekehykseeni. Teemallisesti näyttelyni rakentaa sosiaalista maisemaa. Mietin yksilön suhdetta ympäristöönsä. Rajaa itsen ja muiden välillä. Myös tässä paikalla on merkityksensä. Erilaiset sosiaaliset ympäristöt vaikuttavat yksilön käyttäytymistapaan ja myös hänen sisäiseen viritykseensä. Jonkinlaisena sysäyksenä teeman pariin toimi vaihto-opiskeluni Barcelonassa keväällä 1999. Se on myös lopputyöni aikajanan alkupiste, lopun sijoittuessa nyt hetkeen maaliskuun loppupuolelle 2002. Eräänä juonteena työskentelypaikkojen vaihdon myötä olen miettinyt työskentelyni edellytyksiä, yksityisyyden ja oman rauhan tarvetta. Koska lopputyönäyttelyni lisäksi olen vuonna 2001 pitänyt yksityisnäyttelyn myös Galleria Katariinassa Helsingissä on ajan tarve ja hiljentyminen noussut, intensiivisen työskentelyn vastapainona, tärkeäksi tekijäksi. Lopputyöni kirjallinen osio onkin myös pysähdyspaikka näiden kahden näyttelyn jälkeen. Näenkin nyt S-Gallerian näyttelyni myöhemmin loppuvuodesta 2001 pitämäni uudemman näyttelyn valossa. Kuitenkin niin että molemmat täydentävät toisiaan. Korottaen kumpikin esiin samasta aiheesta hiukan erilaisen, toisistaan poikkeavan näkökulman. Olen melkein koko Taideteollisen korkeakoulun opintojeni ajan pyörinyt saman aiheen ympärillä. Ajattelenkin kyseessä olleen koko ajan oman identiteettini etsimisen, liittyen toisaalta ystäväpiirin vaihtumiseen nuoruuden ystävistä opiskelutovereihin ja toisaalta opettajan roolin pohtimiseen juuri tuollaisena itsen ja muiden välisen rajan käymisenä.

Aineisto: Maalausnäyttely ja kirjallinen raportti
Asiasanat: Sosiaalinen maisema, työskentelypaikka, ajan kuluminen, maalauskäsittely ja semioottinen merkki
Säilytyspaikka: TKO:n ja TAIK:in kirjastot
Sivumäärä: 76
Salassapitoaika päättyy: -