Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Eskonen, Marjo
Työn nimi: "Näytös", kuvataideopettajan tutkimusmatka opettajuuteen rinnakkaintyöskennellen oppilaiden kanssa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 74

Tiivistelmä:

Lopputyöni on subjektiivinen tutkimus opetuksestani ja liittyy käytännön pedagogiikkaan. Tutkimusongelmani on situaationi, paikkani, taidekasvatuksessa. Opetuskokeilun olen toteuttanut oppitunneillani Savonlinnan Taidelukiossa lukuvuotena 2001-2002. Olen tutkinut opetustani oman kuvallisen ilmaisuni kautta rinnakkaintyöskentelynä. Olen toteuttanut antamiani tehtäviä tuntitilanteessa oppilaiden kanssa ja tuonut omia kuvallisia ajatusprosessejani näkyväksi. Koska olen opetuksessani tutkinut omaa kuvallista osaamistani, tutkimukseni taideaineet ovat olleet ilmaisupainotteisia liittyen piirustukseen, maalaukseen, grafiikkaan ja keramiikkaan. Viitekehyksenä olen käyttänyt suomalaisen kasvatustieteen (mm. Yrjö Engeström, Marjo Räsänen, Maija-Liisa Rauste-von Wright ja Johan von Wright) ja taiteentutkimuksen tutkimustuloksia sekä venäläisen psykologin Lev Semjonovits Vygotskin ajatuksen ja kielen kehityksen, että amerikkalaisen Rudolf Arnheimin kuvallisen ajattelun teorioita. Osmo Kivisen ja Pekka Ristelän tutkimukset pragmatistisesta filosofiasta ovat tutkimukseni filosofisena perustana. Vygotskin termiä situaatio olen käytänyt oman opetuksellisen paikan määrittelynä. Tutkimusmetodina olen käyttänyt Jorma Enkenbergin kehittävään oppimiseen tähtäävää opetusta organisoivaa mallia, jossa oppimiseen vaikuttavat osallistuvat ihmiset, asetelma, välineet ja kohde. Metodiani olen soveltanut konstruktivistiseen opetusmalliin, jossa opittu tieto konstruoituu tekemisen kautta uuteen tietoon. Olen osallistunut omalla tekemiselläni oppimisen prosessiin.
Tutkimukseni tuloksena olen hahmottanut opetukseni arvoperustaa ja yksittäisten tehtävien osalta kehityssuuntia tradition siirtämisessä ja uusien ajattelutapojen löytämisessä.

Taidekasvatuksen kannalta tutkimusmetodini asetelma, rinnakkaintyöskentely, on osoittautunut toimivaksi ja kiinnostavaksi tavaksi olla opetus- ja oppimisprosessissa läsnä, joka soveltuu tehtäviin, joissa oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja tekevät omia ratkaisuja, mutta ei tehtäviin, jotka vaativat paljon ohjausta. Toteutuessaan rinnakkaintyöskentely on opetuksellisen ajan hyödyntämistä opetettavan asian suhteen. Oppilaat ovat osallistuneet opetukseni senhetkiseen osaamiseni vaiheeseen ja ovat kuvainnollisesti olleet mestarin työpajassa oppiakseen ja tuodakseen esille oman näkemyksensä opetettavaan asiaan. Opettajana olen kehittänyt omaa osaamistani vuorovaikutussuhteessa oppilaisiin ja tiedostanut situaatiotani taidekasvatuksessa.

Aineisto: Kirjalliskuvallinen raportti
Asiasanat: Enkenberg. konstruktivistinen opetus, mestari-kisälli, rinnakkaintyöskentely, Vygotski
Säilytyspaikka: Taideteollinen korkeakoulu, kirjasto
Salassapitoaika päättyy: