Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Astikainen Taru
Työn nimi: STANDARD - taiteilijan roolissa yksin ja ryhmässä
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni taiteellinen osuus oli nähtävillä galleria Stoassa 23.3 - 1.4.2001. Näyttely oli työhuoneemme yhteisnäyttely. Omat teokseni olivat ihmis- ja lapsiaiheisia veistoksia ja installaatioita. Kaksi teoksista oli aiemmin ollut esillä Vantaan taiteilijaseuran galleria Gjutarsissa. Kirjallisessa osuudessa liitän taiteellisen kehityskaareni pohdintoihin myös aiempien näyttelyprojektieni kokemuksia. Pohdin yksityis- ja yhteisnäyttelyn eroja ja kokoan myös työhuonetovereitteni ajatuksia sekä yhteisnäyttelystämme että työhuoneestamme. Määrittelen taiteellisia tavoitteitani pohtimalla töihini liittyviä käsitteitä, joista tärkeimpiä ovat aika ja standardi. Pohdin miten tavoitteeni ja työskentelytapani ovat muuttuneet ja mitkä seikat niihin ovat vaikuttaneet. Kokoan saamaani palautetta ja mietin sen merkitystä myöhemmän työskentelyni kannalta. Pyrin hahmottelemaan luovan prosessini kulkua ja kerron Stoan näyttelyssä esitettyjen veistosten syntyprosessista: idean synnystä veistosten toteuttamiseen. Näyttelyn kokoamisvaiheessa pohdin yhteisnäyttelyyn liittyviä ongelmia sekä haastattelen työhuonetovereitani heidän työskentelystään ja kokemuksistaan. Esittelen yleisesti työhuonettamme. Pohdin työhuoneemme merkitystä yhteisönä omalle työskentelylleni sekä haastattelen näyttelyn yhteydessä muita Allotria työhuoneella työskenteleviä kuvataiteen ja opetuksen alalla toimivia tovereitani.

Aineisto: Näyttely ja kirjallinen raportti
Asiasanat: aika, koti, kuvanveisto, lapsi, maalaus, näyttely, standardi, työhuone, yhteisnäyttely
Säilytyspaikka: Taik kirjasto
Sivumäärä: 68
Salassapitoaika päättyy: -