Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Hyvönen Tytti Susanna
Työn nimi: Kuva kompassina – näkökulmia viiteen opettaja Dagmar Kemilän maisema-aiheiseen oppilastyöhön vuosilta 1944 – 1946
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni on taidekasvatuksen historiaa kartoittava kirjallinen tutkielma. Työni lähtökohtana on ollut viisi opettaja Dagmar Kemilän oppilaiden Käpylän alakansakoulussa tekemää, Käpylän maisemia kuvaavaa väriliitupiirrosta. Piirrokset on tehty vuosina 1944 – 1946 lasten ollessa 7–8 -vuotiaita. Piirroksia säilytetään Taideteollisen korkeakoulun kuvaamataidonopetuksen historia-arkistossa. Tarkasteltaessa historiallisia oppilastöitä tutkimuskohteina on helppo havaita, kuinka ne ilmeisen sisältönsä, vaikkapa maiseman, lisäksi sisältävät runsaasti myös muita merkityksiä. Lähden työssäni purkamaan lasten piirustuksista avautuvia merkityksiä useasta eri näkökulmasta. Tutkimustehtävänäni on hahmottaa ja esittää mahdollisimman monipuolisesti niitä aineksia, jotka ovat olleet vaikuttamassa lasten Käpylä-kuvien muotoutumiseen. Lähennyn tässä tehtävässäni panofskylaista ikonografista tulkintamallia soveltaen sitä työhöni hyvin vapaasti. Erilaisten näkökulmien hahmottamisessa käytän apunani erilaisia kirjallisia, suullisia ja kuvallisia lähteitä vertaillen ja heijastellen niitä tutkimiini kuviin. Käsittelen työssäni paitsi kuvien taustalla vaikuttanutta kulttuurikontekstia, myös sitä tilannekontekstia jossa lasten Käpylä-kuvat ovat syntyneet. Kulttuurikontekstiin piiriin on liitettävissä sellaiset kuvien syntyyn vaikuttaneet seikat kuten taidefilosofinen kysymys kuvan ja todellisuuden välisestä suhteesta, lasten töiden suhde käsitteeseen taide, taidekasvatuksen historia ja mielikuvapiirroksen metodiikka sekä maiseman ja maisemakuvatyypin kulttuurisidonnaiset käsitteet. Tilannekontekstin tasolla käyn läpi opettaja Dagmar Kemilän pedagogiikkaa ja aivan konkreettisesti sitä opetustilannetta, jossa Käpylä-kuvat syntyivät. Ohjauksen näkyvää osuutta lasten piirrosten lopullisessa visuaalisessa asussa kartoitan perusteellisen kuvallisen analyysin kautta. Osoitan työssäni, kuinka kulttuurikontekstin ainekset siivilöityivät tilannekontekstin eli opetusmenetelmän ja opetustapahtuman läpi päätyen osaksi valmiin kuvan kokonaisuutta. Vanhat oppilastyöt valottavat tärkeällä tavalla paitsi omaa historiaamme, myös ajanjaksoja jotka jatkuvat edelleen. Taidekasvatuksen peruskysymykset ovat yhä pitkälti samoja kuin vaikkapa viisikymmentä vuotta sitten. Kysymykset siitä, kuinka me opettajina vaikutamme toisen ihmisen kuvalliseen työskentelyyn sekä millainen rooli taidekasvatuksella on kulttuurimme arvojen ja asenteiden välittäjänä, saavat työssäni yhden esimerkinomaisen vastauksen.

Aineisto: kirjallinen tutkielma, jossa värikuvaliite
Asiasanat: taidekasvatuksen historia, mielikuvapiirustus, maisema, oppilastyö, ikonografia
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 111
Salassapitoaika päättyy: