Osasto: Avdelningen för konstfostran
Koulutusohjelma: Bildundervisning
Tekijä: Tarna Kerstin
Työn nimi: Bland livliga pojkar - sökande lämplig lärarroll
Työn laji: Lopputyö

Slutarbetet behandlar ett undervisningsförsök med en pojkgrupp i bildkonstskola. Pojkarna var i åldern 8-10 år. Försöket pågick 2.9.1999-19.5.2000, d.v.s. ett helt läsår. I gruppen fanns både finsk- och svenskspråkiga elever. Arbetet är en verksamhetsforskning vars tyngpunkt läggs på analys av de lärarroller jag använder i olika situationer. Dessutom aktualiseras också andra frågor som har med undervisninga av livliga pojkar att göra. Arbetet är kvalitativt och subjektivt. Min avsikt var att söka de arbetsformer och teman pojkarna gärna arbetar med samt att hitta lämpligt sätt att leda gruppen. Min metod är att skriva dagbok medan undervisningsförsöket pågår. I dagboksanteckningarna återkom ofta funderingar om min lärarroll. Jag har därför analyserat min egen verksamhet i gruppen. Som stöd för analysen använder jag Sinikka Ojanens diagram över olika lärarroller, samt annan litteratur som behandlar ämnet. Mitt mål för undervisningen var att ge eleverna positiva upplevelser av att skapa det som intresserar dem själva, inte av att uppfylla vuxnas krav. Jag önskade att deras kreativitet, problemlösningsförmåga, tecknefärdighet och självförtroende skulle öka. Jag kommer till att den lärarroll jag i det här sammanhanget föredrar innebär flexibilitet, varierande handlingsmönster, tillmötesgående attityder, men också i vissa avseenden en klart auktoritär linje. Resultatet av undervisningsförsöket visar att pojkarna verkade ha stort behov av att behandla våld och krig i sina arbeten. Populärkultur.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 64
Salassapitoaika päättyy: