Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Paloheimo Laura
Työn nimi: Vastakohdat: Eräs näkökulma taiteen ja elämän tarkasteluun
Työn laji: Lopputyö

Taideopettajan omat elämän- ja oppimiskokemukset vaikuttavat hänen valintoihinsa ja tapaansa painottaa opettamaansa. Olen lopputyössäni aluksi kerrannut tärkeimpiä oppimiskokemuksiani ja kasvuprosessejani ja pohtinut niiden merkitystä taiteilijauraani ja opettajuuteeni. Ei riitä, että oppilaita ohjataan taiteen äärelle, heidän tulee oivaltaa taiteen yhteiskunnallisa merkityksiä. Korostan lopputyössäni taiteen asemaa osana yleissivistystä ja taidekasvattajan tehtävää esittää taiteen merkityksiä kansantajuisesti ja auttaa opskelijaa kokemaan taiteesta niitä asioita, joilla on merkitystä itseymmärrykselle ja omalle elämälle. Vastakohdat ovat läsnä kaikissa taidelajeissa, ja siten vahvistavat taiteen synkretismien teorioita. Koska mielestäni varsinkin taideopetuksessa tulisi olla filosofinen ote, perustelen myös vastakohtien teemaa näkökulmana taidefilosofiassa. Samalla luon katsauksen siihen, mistä vastakohdat ja dualismi on saanut alkunsa. Pohdin taiteen ja taideopetuksen asemaa sekä opettajan ja oppilaan keskinäistä suhdetta ja mahdollisuutta kasvuun. Pohdin vastakohtien läsnäoloa taideilmaisussa ja tuon esille myös oman, romanttisen taidenäkemykseni. Pyrin osoittamaan, että vastakohdat ovat selkeä ja jokaiselle helposti lähestyttävä näkökulma tarkastella omaa suhdettaan taiteeseen ja elämään. Olen kokeillut teemaa eritasoisten ryhmien kanssa sekä osana taide- ja ympäristökasvatuksen kursseja että lyhytkursseilla. Olen kuvaillut kurssien sisällöt lopputyössäni ja näytän oppilastöist%

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 92
Salassapitoaika päättyy: