Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Kuorelahti-Juntunen, Mäntynen Pulmu, Anne
Työn nimi: Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi
Työn laji: Lopputyö

Lopputyömme on toimintatutkimus kuvataiteen lukiodiplomin arvioinnista. Tutkimusmenetelminä olemme käyttäneet kyselytutkimusta, osallistuvaa havannointia lukiodiplomien koetilanteista ja arvioinnista,nauhoitettujen keskustelujen diskursiivista analyysitapaa. Tutkimuksemme tarkastelee todellisuutta kuvataideopettajan kontekstista käsin, jossa tutkija ja hänen tulkintansa on yksi huomioon otettava tekijä. Tämän tutkimukseme teoriataustaksi olemme selostaneet kuvataiteen lukiodiplomin kehitystä kokeilusta valtakunnalliseksi erityisnäytöksi sekä arvionnin suuntaviivoja kuvataiteen opetuksessa.Pohdimme lukiodiplomin arviointia ja sen onnistumista Saarijärven ja Karstulan diplomikurssikokeilun 1997 ja Saarijärven diplomikurssin 1999 arviointikeskusteluista saamiemme tutkimustulosten avulla. Lopputyömme tutkimustulokset osoittavat, että arviointi lukiodiplomissa on tuototospainotteista ja portfolion osuus on arvioitua pienempi. Annettujen arviointikriteerien käyttö on vähäistä, koska käytännössä arviointikriteerit nousevat opettajan omasta taidekäsityksestä ja kokemuksesta alalta. Yhteinen vuorovaikutteinen arviointikeskustelu tuotti monipuolisempaa ja perustellumpaa arviointia kuin yksittäinen arviointi. Tutkimuksenkaan avulla emme kuitenkaan voi osoittaa oikeaa ja väärää arviointitapaa vaan viitoitamme polkua avoimeen keskusteluun.

Aineisto:
Asiasanat: kuvataiteen lukiodiplomi, arviointi
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 80
Salassapitoaika päättyy: