1996
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitos
Anna Ruohonen
Decorative Men

Lopputyöni on kokeileva miesten vaatemallisto. Se koostuu kymmenestä asukokonaisuudesta, kolmestakymmenestä vaatekappaleesta. Mallisto jakautuu kahteen osaan: se rakentuu kahden eri tunnelman ympärille kuvastaen erilaisia miestyyppejä.

Produktion kirjallisessa raportointiosuudessa pyrin selventämään lopputyöni taustaa ja prosessin etenemistä sekä mahdollisimman visuaalisin keinoin luomaan kuvan suunnittelutyön etenemisestä ja lopullisesta mallistosta. Aluksi esitän ajatuksia, omiani ja muiden, lopputyöni alustuksena.

Kirjallisuusluettelo ei toimi ainoastaan lähdeluettelon tavoin, vaan pikemminkin lopputyötä edeltäneen ajatustyön vaikuttimena. Mallistoni lähtökohtana oli puhtaasti ympäristön, historian ja omien ajatusteni yhteen nivoutuneet ärsykkeet. Luettu, opittu, koettu ja kuultu yhdistyy omiin mielikuviini ja ajatuksiini. En ole tehnyt historiallista katsausta, koska historia sinänsä ei mitenkään Iiittynyt lopputyöni ideavaiheeseen. Olen Iiittänyt historiasta mukaan ainoastaan kohtia, lainauksia, jotka ovat painuneet mieleeni vuosien varrella huvittavina, hauskoina yksityiskohtina, ja siten välillisesti vaikuttaneet lopputyöni muotoon.

Ideointivaiheen täydellinen analysointi lienee mahdotonta. Luovuus ja intuitio ohjaavat työtä aina tavalla, jota jälkikäteen voi vain arvailla. Puhki analysointi ei mielestäni ole suunnittelijan kannalta mielekästä. Yllätyksellisyys ja mystisyys omassa työprosessissa tulee säilyttää, se on tärkeää jatkuvuuden, oman mielenkiinnon ja innostuksen säilymisessä.

Toteutin lopputyöni kansainvälisessä Erasmus European Postgraduate of Fashion and Textile Design -Ohjelmassa, johon vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma otti osaa ensimmäistä kertaa. Tutkintoon kuuluu neljä kolmen kuukauden jaksoa, kaksi moduulia kotimaassa, yksi valinnaisessa ulkomaisessa korkeakoulussa sekd kaupallispainotteinen loppumoduuli Pariisissa. Ohjelmaan osallistul neljän suomalaisen opiskelijan lisäksi opiskelijoita Belgiasta, Hollannista, Ranskasta ja Saksasta. Ohjelma pyrkii lisäämään kansainvälistä vuorovaikutusta sekä luomaan opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää eri koulujen erilaisia voimavaroja. Lisäksi loppumoduuli ohjaa opiskelijoita löytdmään omalle taiteelliselle työlleen paikan vaateteollisuuden monimuotoisessa järjestelmässä. Opiskelijat analysoivat jo valmista mallistoaan kaupallisin kriteerein. Lisäksi pyritään antamaan valmistuvalle suunnittelijalle perustiedot kansainvälisestä markkinoinnista, kaupasta ja sopimuksista sekä luomaan perusedellytykset oman tuotemerkin perustamiseen.

Aloitin ohjelman tammikuussa 1994 kolmen kuukauden jaksolla Hogeschool voor Kunsten -korkeakoulussa, joka sijaitsee Utrechtissd Hollannissa. Lähtiessäni Utrechtiin mallistoni aihe oli vielä kasa sekalaisia ajatuksia ja ideoita. Utrechtissa työstin konseptia, keräsin ideoita, kuvia ja esineitä aluksi täysin intuitiivisesti, lopuksi kriittisesti valikoiden. Mallistoni muoto hahmottui pikkuhiljaa keräämäni materiaalin pohjalta sekä ohjaavien opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa ja palavereissa. Työstin materiaalikokeiluja, valitsin lopulliset materiaalit sekä tein alustavat vaate- luonnokset. Varsinainen suunnittelutyö tapahtul pääosiltaan Utrechtissa.

Suomessa työstin kokeilujeni pohjalta lopulliset materiaalit. Kaavoituksen, muotoilun ja protojen valmistuksen toteutin vaatturi Meeri Niemisen johdolla. Työstin mallistoa harjoitusmestari Anja Huttusen avustuksella kesän 1994. Mallisto valmistui syyskuun alussa, jolloin lähetin sen Pariisiin. Aloitin opinnot Institut Francais de la Modessa (IFM) 12.9.1994. Ohjelma päättyi IFM:ssa järjestettyyn näyttelyyn 20.12.

Mallisto oli lisäksi esillä MUSU ry:n muoti näytöksessä 31.1.1995 ja Taideteollisuusmuseon kutsunäyttelyssä "Neljä kokoelmaa" 21.6-6.9.1995.

Aineisto: kansio, joka sisältää tekstiosuuden, luonnoksia ja materiaalinäytteet
Asiasanat: vaatetussuunnittelu, pukutaide, vaatemallistot, pukeutuminen, vaatteet