Pvm: 20.3.1996
Osasto: Tekstiilitaiteen ja vaatasuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Huttunen Anna-Kaisa
Työn nimi: Urheiluvaatetuksen vaikutus muotiin ja pukeutumistottumuksiin
Työn laji: Lopputyö

Lopputyössäni 'Urheiluvaatetuksen vaikutus muotiin ja pukeutumistottumuksiin' olen halunnut yhdistää vaatetussuunnittelun opintoni Taideteollisessa korkeakoulussa, European Network post-graduate-ohjelman muodin markkinoinnin opintoni sekä 6 kuukauden mittaisen työharjoitteluni ranskalaisessa la Chemise Lacoste yrityksessä.

Kirjallinen osio pohjustaa produktio-osan suunnittelutyön lähtökohtia, selventää tennisvaatetuksen taustoja ja on samalla raportointi työharjoitteluni aikana perhetymistäni urheiluvaatetukseen ja erityisesti Lacosten kohderyhmään liittyvistä tekijöistä.

Suunnittelutyön ja tuotannon ongelmiin liittyvien seikkojen lisäksi suunnittelijan on tunnettava yrityksen kohderyhmä ja pystyttävä elätymään sen tarpeisiin ja mielihaluihin, tunnettava markkinoinnin keinot sekäi kilpailevien että ei-kilpailevien yritysten tuotteet. Myös yrityksen historiaan ja yrityskulttuuriin perehtyminen on tuotevalikoimia ja uusia tuotteita suunnitellessa ensiarvoisen tärkää Lopputyösti on myös ranskankielinen käännös.

Produktio-osa koostuu neljisä pienestä tennisvaatetukseen liittyvästä ideamallistosta, joista kaksi on Lacosten kohderyhmille suunnattuja ja yrityksen imagoa myötäileviä, ja kaksi pohtivat mitä tennisvaatetus voisi olla perinteisien tennisvaatetukseen liittyvien raamien ulkopuolella. Ennen mallistojen suunnittelutyön aloittamista tutustuin kirjallisessa osiossa käyttimieni lähdeteosten lisäksi Lacosten tennismallistoihin useiden vuosikymmenien ajalta sekä muiden tennisvaatevalmistajien sen hetkisiin tuotteisiin. Työharjoitteluni aikana osallistuin syksy-talvi 1996/1997 kauden mallistojen suunnitteluun, joten minun oli luontevinta suunnata ideamallistoni seuraavaan sesonkiin, kevät-kesä 1997.

Suunnittelutyön menetelminä olen käyttänyt minulle tutuksi tulleita tapoja ja työharjoitteluni aikana oppimiani uusia suunnittelutyön apukeinoja. Suunnitteluprosessi eteni kohderyhmään tutustumisen ja sen tarkemman määrittelemisen jälkeen ideointi- ja luonnosteluvaiheeseen, jolloin myös etsin muotoilemalla uusia leikkauksia. Lacosten kohderyhmälle suunnattu 'Grand tournois'-ideamallisto on nimensäi mukaan suunniteltu kilpailukäyttöön, kun taas 'Tennis-loisirs' on ilmeeltään vapaa-aikaan ja harrastelijaurheiluun. 'Extremely tennis' on tennismallistoksi varsin kokeellinen kokonaisuus, mutta vaatteet ovat muodoiltaan, leikkauksiltaan ja materiaaleiltaan liikuntaan sopivia 'streetswear' -tyyppisiä asuia. Neljäs mallisto 'Lady Heroine' on täysin kokeellinen historiallisten tennisasujen muodoilla leikittelevä fantasia-kokoelma. Vaatteet olen suunnitellut ja valmistanut muotoilemalla etsien minulle uusia leikkauksia käyttäen lähtökohtana eri aikakausien tyypillisimpä muotoja. Muotoilutyö auttoi osaltaan teollisten ideamallistojen suunnittelussa.

Mallistot on dokumentoitu kirjallisen osion loppuun. 'Lady Heroine'-kokoelma on ollut esillä galleria Intossa järjestetyssä valtioneuvoston kansliapäälliköille järjestetyssä pikkujoulutapahtumassa.

Aineisto: Kirjallinen osio, johon on dokumentoitu produktio-osio
Asiasanat: Urheiluvaatetus, tennisvaatetus, urheiluvaatetuksen historia
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Sivumäärä: 42 +17