1996
Kaisa Hölttä
Virolaisten neuleiden figuratiiviset aiheet
Tekstiilitaiteen osasto

Lopputyössä tutkin virolaisten kansanomaisten neuleiden figuratiivisia kuvioaiheita. Tutkimusaineiston muodostavat virolaiset 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun neuleet, jotka on kuvattu Tartossa 1995, tai ne on esitelty virolaisissa neuleperinnettä ja kansanpukuja esittelevissä kirjoissa. Lisäksi mukana on vertailuaineistoa Viron naapurimaista sekä ajallisesti että maantieteellisesti kaukaisempien kulttuurien kuvioaiheita.

Tarkastelen neuleissa esiintyviä yleisimpiä symboleja ja sitä mitkä seikat ovat vaikuttaneet symbolien ja niiden taustalla olevien merkitysten muuttumiseen. Paneudun myös niihin yhteiskunnallisiin oloihin jotka ovat tuottaneet rikkaan ja monipuolisen neuleperinteen.

Lopputyössä esittelen myös virolaisten kansanomaisten neuleiden merkitystä kansanperinteessä ja perinteen siirtäjänä. Mukaan on otettu kansanomaisiin neuleisiin liittyvää nimistöä sekä neuleiden valmistukseen Iiittyvää tietoa materiaaleista ja värjäämisestä.

Aineisto: Teksti Iiitteineen 124 sivua.
Asiasanat: Vaatetussuunnittelu, tekstiilitaide, Viro, neuleet, symbolit, kansanperinne