SUOMALAINEN, Mervi

PAPERIMAAKARI - TUTKIMUSMATKA PAPERITAITEESEEN

Lopputyö 23.3.1994

Lopputyöni produktio-osa on Paperimaakari-opas, jonka olemme tuottaneet yhdessä Hanna Luomalan kanssa. Paperimaakari on kuvataideopetukseen tarkoitettu virikemateriaali, joka käsittelee paperinvalmistuksen perinnettä ja paperimassoja kuvataiteellisen työskentelyn välineinä. Aluksi hahmottelemme paperinvalmistuksen ja papiermâchén historiaa, jonka jälkeen, luvussa kolme, pohditaan kuinka lähestyä paperimateriaaleja kuvaamataidon opetuksessa. Luvuissa neljä ja viisi keskitytään antamaan ohjeita käytännön työskentelyyn lähtökohtina paperiarkin valmistaminen käsin, tai kolmiulotteisten paperiteosten rakentaminen. Sekä arkkityöskentelyn, että kolmiulotteisen työskentelyn yhteydessä selvitetään tarvittavat työvälineet ja materiaalit, samoin tutustutaan uusiin käsitteisiin, kuten viira, vesileima ja paperimassa. Molempien lukujen loppuun on koottu aiheeseen ja esiteltyihin työtapoihin liittyviä tehtäväehdotuksia. Luvussa kuusi vierailemme paperimaakarin työpajassa. Kuvataiteilija Jaana Erkkilä kertoo käsinvalmistetun paperin merkityksestä omassa työssään, sekä kokemuksiaan paperivalmistuksen ja paperimassatyöskentelyn opettamisesta. Luku seitsemän, paperisanastoa, selvittää lyhyesti alaan liittyvää käsitteistöä ja oppaassamme esiintyviä vierasperäisiä sanoja. Paperimaakarin muistioon on koottu joitakin kanavia materiaalien ja lisätiedon hankkimiseen aihealueestamme.

Kirjallisessa raportissani selvitän Paperimaakari- oppaan tekoprosessia ja käyttämiäni tiedonhankin tamenetelmiä, joista alan kirjallisuuden tutkiminen ja omat paperikokeilut ovat tärkeimmät.

Päätavoite lopputyöni tässä osassa on kuitenkin selvittää paperitaiteen juuria, ja sen muotoja erityisesti Suomessa. Samoin pyrkimyksenä on pohtia oppaan tekoprosessissa esille nousseita opetuksellisia kysymyksiä. Paperitaiteessa ja paperinvalmistuksen opettamisessa törmäämme mm. taiteen ja käsityön rinnakkaisasetteluun, sekä paperin ekologisiin ja esteettisiin ominaisuuksiin. Paperimaakari-oppaan esittelemät tekniikat ja paperiteema voivat olla kuvalliselle ilmaisulle lähtökohtia, mutta opetuksen sisältö ja päämäärät on määriteltävä aina uudelleen.

AINEISTO: Paperimaakari-opas 32 s. ja kirjallinen raportti 27 s.
ASIASANAT: Paperinvalmistus, paperitaide, papiermâchè, taidekasvatus, käsityö
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen laitos