Pvm: 12.05.1997

Osasto: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelu osasto

Tekijä: Fagerström Jorma

Työn nimi: Lentovanerikalusteita

Lopputyössä on perehdytty lentokonevanerin ominaisuuksiin, sekä tehty kolme kalustetta, jotka perustuvat lentokonevanerin rakenteellisiin ominaisuuksiin ja visuaaliseen ilmeeseen.

Lopputyö koostuu kirjallisesta osasta ja kalusteista. Lopputyön päätuotos ovat kalusteet: tuoli, kirjahylly ja valaisin. Kirjahylly ja tuoli ovat funktionsa lisäksi rakennedemonstraatioita, joilla osoitetaan materiaalin mahdollisuudet toimia itsenäisenä ja kantavana rakenteena. Valaisimessa lentokonevanerilla ei, edellä mainituista poiketen, ole rakenteellista merkitystä, vaan se toimii esimerkkinä ohuimpien lento- konevanerien läpikuultavuudesta. Lopputyön kalusteet eivät ole lopullisia malleja, vaan luonnoksia, joiden takana on ajatus, kevyellä tuotantotekniikalla valmistettavista, sarjatuotantoon soveltuvasta kalusteista. Kirjallinen osa on ensisijaisesti lopputyöraportti, jossa selostettu lopputyön kulku ja kartoitettu lentokonevanerin ominaisuuksia. Kirjallinen osa sisältää tekijän havaintojen lisäksi lentokonevaneriin liittyvää perustietoutta, jota ei tähän mennessä ole ollut saatavissa kirjallisessa muodossa. Lopputyön eteneminen alusta loppuun voidaan jakaa neljään eri osaan: tiedonhankinta, materiaaliin perehtyminen, kalusteiden ideointi ja lopputyön tulostus. Tiedonhankintavaihe käsittää tutustumisen lentokonevanerin käyttö- ja valmistus-historiaan. Koska julkaistua tietoa lentokonevanerista on hyvin vähän, perustuu tämä osio tutustumiskäynteihin valmistajien luokse ja haastatteluihin.

Materiaaliin perehtyminen sisältää itse materiaaliin syventymisen lisäksi lopputyön tutkimuksellisen osion, jossa on pääasiassa tutkittu lentokonevanerin taivutus- ominaisuuksia, sekä mahdollisia lentokonevanerille soveltuvia laitoksia. Taivutuskoe ja liitoskokeilut on tehty ennakoiden lentokonevanerin jatkokehittelyä. Tässä vaiheessa kaikenlainen kalusteiden ja esineiden kehittely pyrittiin pitämään vielä taka-alalla, koska haluttiin varmistaa se, että materiaali ohjaisi tekijää eikä päinvastoin.

Kalusteiden ja esineiden ideointi liittyy läheisesti edelliseen vaiheeseen. Materiaaliin perehtymisjakson tarkoitus oli johdattaa kokeiluihin, jotka olisivat luontevia ja mahdollisia lentokonevanerille. Tuoli ja kirjahylly ovat tästä osoitus. Ne ovat tulosta rakennekokeiluista, jotka perustuvat materiaalitutkimuksen aikana tehtyihin havaintoihin. Valaisin pohjautuu formaattiin, joka oli mielessä jo ennen varsinaisia materiaalikokeiluja.

Tulostusvaihe käsittää kalusteideoiden saattamisen tasolle, jolla niiden rakenteellinen ja visuaalinen hahmo voidaan yksiselitteisesti kokea. Tulostusvaihe sisältää myös lopputyöprosessin aikana hankitun tiedon jäsentämisen ja sen saattamisen kirjalliseen muotoon.

 

Aineisto: Kirjallinen osa, kalusteet, valaisin, kirjahylly ja tuoli

Asiasanat: Lentokonevaneri, lentokonevanerikalusteita, lentovaneri, lentovanerikalusteita