Pvm: 1996
Osasto: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnitelun koulutusohjelma
Tekijä: Keiski Sirkka-Liisa
Työn nimi: Keittiö vanhuksen kokemana. Vertailututkimus vanhuksesta kerrostaloasunnon keittiössä ja koekeittiössä
Työn laji: Lisensiaattityö

Tutkimuksessa on kuvailtu vanhuksen toimintaa ja hänen kokemaansa kotikeittiössä ja tutkimusta varten rakennetussa koekeittiössä. Kotikeittiöt ovat osa rakennettua ympäristöämme ja ne on toteutettu nykyisin vallalla olevaa suunnittelukäytäntöä noudattaen. Ratkaisut perustuvat käsitykseen ihmisen keskivertoisuudesta ja noudattavat yleisesti hyväksyttyjä suunnittelustandardeja. Koekeittiö pyrkii kyseenalaistamaan standardit ja ratkaisemaan asukkaalla keittiössä ilmeneviä, hetkellisiä tai pidempiaikaisia toiminnan ongelmia. Tutkimus perustuu holistiseen ihmiskäsitykseen. Ihmisen todellistumiselle nähdään kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaisesti kolme olemassaolon perusmuotoa; kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. Tämäin ihmiskäsityksen olennainen piirre on, että kokonaisuus on aina ensisijainen. Se, miten nämä kolme rakennetekijää ovat suhteessa toisiinsa, on osa ihmisen elämäntilannetta ja näin osa ihmistä. Tutkimus pyrkii selvittämään, mitä merkityksiä nousee keittiöympäristöstä vanhuksen omana kokemana. Lähestymistapa on fenomenologia. Tutkimusmenetelmä on hermeneutiikka, jonka mukaisesti on pyritty tulkinnan ja ymmämisen kautta löytömään laajempi ymmärtämisyhteys.

Tutkimus perustuu kahteen empiiriseen osaan. Niiden keskeinen sisältö rakentuu vanhuksen kuuntelemisesta. Ensimmäsessä, vanhuksen toimintaa kotikeittiössä käsitteleviissä osassa on tulkittu 24 kotitutkimustilannetta. Koekeittiön osalta tulkittuja tapauksia on 13.

Kotikohteissa vanhuksen toiminnasta nousee erilaisia rooleja, jotka paljastavat, miten hän ratkaisee toiminnan ongelmia, roolien taakse hän myös peittää niitä. Roolit on tyypitelty neljään eri ryhmään vanhuksen toiminnasta esiin nousevien menettelytapojen tai ilmaisujen perusteella: sopeutujat, turvautujat, kriittiset ja näyttelijät. Viesti rakennetun ympäristön rajoituksista ja ongelmista välittyy vain heikosti eteenpäin. Koekeittiössä rooleja ei nouse. Vanhus toimii asiantuntijan tavoin. Hän keskustelee, analysoi, tiedostaa toimintansa ongelmia, vertaa koekeittiötä omaansa tai ryhtyy suunnittelemaan omaa keittiötään.

Johtopäätöksenä on mahdollista esittää, että asukkaiden leimaaminen iän tai toiminnan ongelmien perusteella erityisryhmiksi tai erityistarpeisiksi on perusteetonta. Vanhuksella ei esiintynyt erityistarpeita keittiötoimintojensa suhteen, vaatimuksia voidaan jopa sanoa olevan vähemmän kuin muilla asukkailla. Luokittelu saa alkunsa standardisoinnin ja teollisuuden näkökulmasta. Ihmisen toiminnat ja toiminnan rajoitukset huomioon ottavalla suunnittelulla vältytään asukkaita eriarvoistavalta luokittelevalta suunnittelulta. Suunnittelijat eivät pysty yksinään ratkaisemaan rakennetun ympäfistön ongelmia. Toteuttavien osapuolten, kuten rakennuttajien ja teollisuuden, panosta tarvitaan myös.

Avainsanat: Asuminen, keittiö, omatoimisuus, situationaalisuus (elämäntilanne), toiminnan ongelmat, vanhus

English version

Keiski, Sirkka-Liisa (1996): Kitchen as experienced by an elderly person. Comparative study of an elderly person in an apartment house kitchen and in an experimental kitchen.

The study describes the activities and experiences of an elderly person in the kitchen at home and in an experimental kitchen built for this study. Home kitchens are a part of our built-up environment and are designed in accordance with prevailing practice. The solutions are based on the idea of average man and follow the commonly accepted design standards. The experimental kitchen attemps to question these standards and to solve the temporary or longterm functional problems that arise in the occupant's kitchen. The study is based on the a holistic view of man. The essential feature of this view is that the whole is always of primary concern. According to the holistic view there are three fundamental components of reality: bodily form, consciousness and situationism. The way these three structural factors interconnect is part of man's situation in life and therefore part of man. The study aims to find out the meanings that emerge in the kitchen environment as experienced by the elderly person. The approach is phenomenological. The research method is hermeneutic, attempting to find a more extensive connection by the way of interpretation and understanding.

The study is based on two empirical parts. Their principal content is based on hearing the elderly person. The first part contains interpretations of 24 research situations in the home kitchen. There are 13 interpretations concerning the experimental kitchen.

From activities in the home kitchen different roles emerge, revealing the way the functional problems are solved, also hiding them behind roles. The roles have been classified into four different groups based on the course of action or expression that emerges in the activities of the elderly person: adapter, passive, critic and actor. Messages concerning restrictions and problems in the built-up environment are only poorly relayed. In the experimental kitchen such roles do not emerge. The elderly person acts as an expert. He discusses, analyses, is aware of the problems, compares the experimental kitchen to his own or starts to make plans for his own kitchen.

As a conclusion it is possible to propose that there is no basis for labelling occupants according to age or problems into special groups having special needs. The elderly had no special needs concerning their kitchen activities, they even seemed to have fewer demands than other occupants. Labelling arises from the interests of standardization and industry. Planning that takes into consideration activities and their restrictions avoids labelling the occupants inequary. The planners alone cannot solve the problems of the built-up environment. It needs the contribution also of the builders and the industry.

Keywords: living, kitchen, independence, situationism, functional problems, elderly person