Pvm: 1.12.1996
Osasto: Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Sisustusarkkitehtuurin ja kalusteuunnittelun koulutusohjema
Tekijä: Karkku Hanna
Työn nimi: Arabianranta - Information, Space and Design, a Methodological Study

Lopputyö käsittelee Arabianrannan uuden asuntoalueen suunnittelua. Työssä tutkitaan sekä kaupunkisuunnitteluun yleensä liittyvä metodologisia ja esittämiseen aspekteja että erityisesti niitä tekijöita, jotka vaikuttavat suunnittelustrategioiden valintaan. Arabianrannan tapauksessa kehitys- ja suunnittelustrategiat tukeutuvat tärkeimpään paikalliseen kulttuuriresurssiin, Taideteolliseen korkeakouluun sekä tietoyhteiskunnan tulon mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin hahmottaa uudelleen ihmisten arkea ja sen suhdetta rakennettuun ympäristöön. Tietoyhteiskunnan muotoutuminen on tämän hetken se maailmanlaajuinen rakenteellinen muutos, jonka tarjoamiin mahdouisuuksiin on tartuttava ja jonka tuomat ongelmat ratkaistava. Viimekädessä nämä ratkaisut heijastuvat aina paikalliselle tasolle, jolla arkielämän laatuun vaikuttavat päätökset tehdään.

Työssä käsitellään Arabianrantaa lisäksi osana tiede-taide-muotoilu akselia, joka yhdistää helminauhana joukon Helsingin ja Espoon alueella sijaitsevia yliopistoja, kulttuurilaitoksla ja -toimintoja. Akseli on infrastruktuuri- ja toimintoselkäranka, joka katalysoi tietointensiivisen ja kulttuuriin perustuvan tuotannon syntymistä lähiympäristössään. Se on myös osa kehittämiskelpoista visiota Helsingistä tietoyhteiskunnan mallikaupunkina, jossa huippuluokan sähköiseen infrastruktuuriin yhdistetään sosiaalisten ja kulttuuristen muutosten ennakointi ja tietoinen tuotantotoiminnnn uudelleen suuntaaminen. Avainkäsitteitä alueen kehittämisessä on ns. innovatiivinen miljöö, joka syntyy Taideteollisen korkeakoulun, Helsingin kaupungin ja ADC:N luoman kovan infrastruktuurin ja erilaisten verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien muodostaman pehmeä infrastruktuurin yhteisvaikutuksen tuloksena. Kehittyneet tietoliikenneyhteydet samoin kuin Arabian tehdasrakennuksessa saatavilla olevat joustavat ja suhteellisen huokeat tilat ovat lisäksi oleellisia sen synnylle. Yksittäisen alueen merkityksen korostaminen liittyy tiedonvälitys- ja viestintitekno- logian kehityksen luomaan paradoksiin: samalla kun kehittyvä teknologia mahdollistaa monien toimintojen sijoittautumisen käytännöllisesti katsoen minne hyvnsä, paikan merkitys kasvaa.

Työn suunnitelmaosuudesta esitetetiin aluksi konseptitasolla yleissuunnitelma koko alueelle ja syvennytään Taideteollisen korkeakoulun, asuinalueen ja niitä yhdistivän/erottavan välitysvyöhykkeen tarkempaan suunnitteluun. Välitysvyöhyke; "Avenue of Innovation" on asukkaille kaupunkimaisten toimintojen tiivistymä, puiston, aukion ja kadun yhteensulautuma. Se on sekä juhlien etta arkisen vapaa-ajan vieton näyttämö, ei kaikkea kaiklle kaikkina aikoina, mutta jokaiselle jotakin ainakin joskus Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoille ja opettajille, Arabian tehdasrakennuksessa toimiville yrityksille ja yhteisölle sekä alueella sijaitseville kulttuuripalveluille Avenue antaa mahdollisuuden esitellä toimintaansa ja projisoida mahdollisia tulevaisuuksia tämän hetken fyysiseen todellisuuteen. Se on myös työväline, jonka avulla muotoilijat ja suunnittelijat voivat saacia palautetta töistään, parantaa ylelisön muotoilutietoisuutta ja samalla myös kehittää muotoilua ja suunnittelua merkityksellisiksi ja tarpeellisiksi koettuihin suuntiin. Erillisen näyteikkunan luominen on tarpeen, sillä vaikka Arabian tehdas on sekä nyt että varsinkin tulevaisuudessa, siellä työtä tekeville ja opiskeleville ympärivuorokauden toimiva instituutio, se ei monestakaan syystä voi olla kovin avoin suurelle yleisölle.

Samalla kun Avenue on koko Arabianrannan toiminnallinen sydän, se on myös arkkitehtonisesti ja ympäristösuunnittelultaan alueen kunnianhimoisin osa. Syynä ei ole vain asukkaiden ja Arabiarannassa työtä tekevien viihtyvyyden takaaminen, vaan myös se, etti Avenue on mahdollinen turistikohde, mikä puolestaan asettaa omia vaatimuksiaan suunnittelulle, ja koko Helsingin tulevaisuuden visioiden koekenttä ja näyteikkuna.

Aineisto: Kirja
Asiasanat: Arabianranta, kaupunkisuunnittelu, Helsinki, kehitysstrategia, suunnittelun metodologia
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkekakoulun kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos
Sivumäärä: 46 + 17