Pvm: 1996
Osasto: Sisustusarkkitehtuurin ja huonkalusuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Jaakkola Anne
Työn nimi: Kaupunkikulttuuri, tila ja terminaali
Työn laji: Lopputyö

Lähtökohta työlle oli tutustuminen Kampin terminaalialueen esisuunnitelmaan ja sen herättämät kysymykset. Miten temiinaalialueen voisi suunnitella toisin? Erilaisia kansainvälisiä esimerkkejä tutkimalla päädyin kulttuurisisällön liittämiseen terminaalisuunnitteluun.

Kaupunkitilan suunnittelussa otetaan harvoin huomioon muita kuin tilan päätoiminnot, liikenne, asuminen, kauppa tms.. Tarkoituksena työssä oli tutkia myös muunlaisia lisätoimintoja sallivan tilan suunnittelua. Alexanderin ja Venturin kaupunkisuunnittelu-teoriat auttoivat muodostamaan tilaa joka rakentuessaan muodostaa monimuotoisuudessaan yhtenäisen kokonaisuuden. Tällainen tila ottaa huomioon rakennusten ja ulkotilojen liittymisen toisiinsa ja erilaiset tapahtumat sallivan tilan, tilojen merkityksien muutokset. Terminaaliin julkisena tilana liittyy liike ja jatkuva muutos, kaupallisuus ja kulttuuri.

Kampilla osana Helsingin keskustaa on toisenlainen merkitys kuin keskustan muilla alueilla. Se ei ole kaupallinen, hallinnollinen tai kulttuurikeskusta, vaan päätepysäkki ja hahmoton työpaikka-alue. Osayleiskaavassa on määritelty alueen kehitykselle kulttuuritavoitteet, joita ei alueen suunnitelmissa näy. Kuitenkin Tööönlahden kulttuurilaitosten verkosto rajautuu juuri linja-autoaseman seutuun ja olisi luontevaa ulottaa Tennispalatsille asti, liittää terminaali kulttuurikontekstiin.

Kulttuuriterminaalin luominen Kamppiin on työn varsinainen sisältö. Suuret liikennevirrat mahdollistavat sekä kulttuuritapahtumat että kulttuuri-informaation esilletuomisen mahdollisimman suurille ihmismäärille. Samalla luodaan kaupungin keskustalle uusi imago, uudenlainen kultturikeskusta joka muuttuu ajassa ja tilassa.

Suunnitelmien tavoitteena on luoda rohkea, vahva ja kulttuurimyönteinen ympäristö joka toimii monimuotoisena ja mielenkiintoisena kokonaisuutena. Keinoja ovat rakennusten katukerrosten liittäminen ja avaaminen katutiloihin ja aukioille, tapahtumia sallivien tilojen luominen rakennusten väliin ja kävelyreittien sujuvuuden ja mielenkiintoisuuden huomioiminen. Oleellista on myös alueen yritysten näkyminen, mainosten ja opasteiden käyttö suunnitteluelementteinä julkisivuissa ja katutiloissa.

Aineisto: Kirja
Sivumäärä: 68